Okoliczno?ci ekonomiczne prowadz?ce do pojawienia si? kapita?w pocz?tkowych w skali jednostkowej i spo?ecznej

Poniższe materiały zostały tu kiedyś umieszczone na potrzeby mojej grupy ze studiów. Na 99,9% nie posiadam żadnych dodatkowych materiałów związanych z tym tematem ani nie gwarantuję 100% poprawności.

Gospodarka feudalna ukszta?towa?a si? w wyniku podzia?u spo?eczno-ekonomicznego na ch?opw, ktrzy wytwarzali na w?asne potrzeby artyku?y rolne i odpracowywali podatek w postaci pa?szczyzny, oraz w?a?cicieli ziemskich (feuda?w) zarz?dzaj?cych swoim maj?tkiem. Ta biegunowo?? sta?a si? osi?, na ktrej opar?y si? w gospodarce feudalnej struktury pa?stwa. Zadecydowa?o to w sumie o trwaniu ponad 1000 lat uk?adu, w ktrym praca pa?szczyźnianych ch?opw stanowi?a g?wn? si?? rozwoju gospodarczego. By? on jednak bardzo powolny, co oznacza niedostrzeganie post?pu nawet przez kolejne pokolenia, praktycznie on nie istnia?. Mog?o tak by?, poniewa? 90% spo?ecze?stwa stanowili ch?opi pozbawieni wolno?ci osobistej, zwi?zani od narodzin a? do ?mierci z panem feudalnym.

W miastach natomiast sytuacja by?a znacznie odmienna. Ich ludno?? cieszy?a si? wolno?ci? osobist?, co zaowocowa?a rozwojem handlu.

System podatkowy w gospodarce feudalnej opiera? si? na pracy ch?opw pa?szczyźnianych (pa?szczyzna to podatek), uzyskane ze sprzeda?y p?odw rolnych pieni?dze, b?d?ce w posiadaniu feuda?w, w ok. 1/3 trafia?y do skarbu pa?stwa i s?u?y?y utrzymywaniu administracji, wojska itp.

Mieszczanie p?acili te? podatek ze swojej dzia?alno?ci rzemie?lniczej, ale trafia? do kasy miasta i s?u?y? jego rozwojowi. Krl na og? zwalnia? miasta, je?li nale?a?y do niego, z wszelkich op?at. Niektre z nich cieszy?y si? pe?n? niezale?no?ci?, co w efekcie doprowadzi?o do ukszta?towania si? miast-pa?stw, rz?dzonych przez zrzeszenia mieszczan, np. Gda?sk w XVII w., Florencja, Wenecja, Mediolan, Padwa. Trwaj?cy uk?ad ekonomiczno-spo?eczny nie zapowiada? ?adnych epokowych przemian. Nast?pi?y one dopiero w XVI w. po wielkich odkryciach geograficznych.

Robisz zakupy w internecie?
Pomagaj ZA DARMO przy okazji
4000 organizacji społecznych i ponad 1000 sklepów