Nast?pstwa ekonomiczne odkry? geograficznych

Poniższe materiały zostały tu kiedyś umieszczone na potrzeby mojej grupy ze studiów. Na 99,9% nie posiadam żadnych dodatkowych materiałów związanych z tym tematem ani nie gwarantuję 100% poprawności.

Udana wyprawa Kolumba w 1492 r. zapocz?tkowa?a polityk? grabie?y i podboju kontynentu Ameryki.

W ?lad za pierwsz? wypraw? Kolumba, posz?y nast?pne, ktre przy pomocy or??a, dokona?y grabie?y ogromnych bogactw Inkw, Majw i Aztekw. W ci?gu 50 lat zrabowano ca?y maj?tek wspomnianych ludw, ktre nast?pnie zosta?y wymordowane. By?o to najwi?ksza w dziejach ludobjstwo. Najstarsze osi?gni?cia w polityce kolonialnej odnios?y:

 • Hiszpania
 • Portugalia
 • Holandia
 • Anglia
 • Francja

Polityka podboju przynios?a kapita? pocz?tkowy

Gospodarka feudalna nie by?a zdolna strukturalnie do wytworzenia kapita?u pocz?tkowego w skali makro. Dopiero bogactwa Ameryki (z?oto, srebro, kamienie szlachetne) masowo zagrabione i sprowadzone do Europy stworzy?y pod?o?e pod rozwj handlu, ktry sta? si? masowy. Rz?dz?cy mogli ju? emitowa? pieni?dz (bi? monety) za ktre kupowali dobra materialne sprowadzane przez kupcw.

Cyrkulacja pieni?dza

Handel prowadz?cy przez mieszczan z feuda?ami (elity rz?dz?ce) w oparciu o kapita?y „ameryka?skie” doprowadzi? do ich transferu w posiadanie kupcw, ktrzy z kolei podj?li ryzyko ich inwestowania w statki i towary, z nadziej? na zyski. W ten sposb dosz?o do pierwszej masowej cyrkulacji pieni?dza, ktrej ryzyko sta?o si? g?wn? si?? nap?dow? i nadziej? na zyski.

Elity feudalne wchodz?c w posiadanie kapita?u pocz?tkowego, dysponowa?y si?? nabywcz?, ktr? wykorzystywali sprytni kupcy.

Organizacja handlu

Wzd?u? wybrze?y zachodnich Afryki pojawi?y si? faktorie, tj. ma?e porty zaopatruj?ce statki w ?ywno?? i wod?. Nast?pnie pojawi?y si? organizacje zrzeszaj?ce kupcw, w?a?cicieli statkw, kompanie handlowe, ktre organizowa?y wyprawy zapewniaj?ce im bezpiecze?stwo ?eglugi, sprawny odbir towarw, a nast?pnie jego sprzeda?.

Gie?dy handlowe

Handel l?dowy wyra?aj?cy si? organizacj? gie?d towarowych, ktre odbywa?y si? przed lub po wielkich ?wi?tach religijnych, sta?y si? tradycj? (ustn?) przekazywan? z pokolenia na pokolenie. Organizowane by?y w sta?ych miejscach, na og? w pobli?u wielkich miast. Niekiedy jednak na skrzy?owaniach szlakw, aby w ten sposb u?atwi? transport towarw. Trwa?y po kilka tygodni i stanowi?y wielk? atrakcj?.

W zakresie wymiany towarowej, informacyjnej i obrz?dowej, po raz pierwszy gie?dy upowszechni?y zwyczaj masowego kupowania towarw w nadziei osi?gni?cia zysku w sprzeda?y detalicznej (rynkowej).

Sprzeda? detaliczna

Sprzeda? detaliczna w miastach, na rynkach i ulicznych straganach – źrd?o dochodu dla drobnych mieszczan.

Sprzeda? hurtowa i detaliczna sta?a si? mo?liwa w wyniku wykorzystania transportu ko?owego, konnego oraz ?rdl?dowego. W zwi?zku z tym, rozwin??a si? produkcja barek rzecznych oraz zaprz?gw konnych.

Przedmiotem wymiany handlowej by?y:

 • jedwab
 • bawe?na
 • barwniki (indygo, purpura)
 • kawa, kakao, herbata
 • per?y
 • bro?, proch
 • mid
 • spirytus, piwo
 • skry
 • drewno
 • artyku?y rolne

W sumie przej?cie przez mieszcza?stwo handlu, co sta?o si? mo?liwe w wyniku odkry? geograficznych, pchn??o naprzd technik? transportu morskiego, eliminuj?c prosty statek koga na rzecz trzy razy wi?kszej karaweli z o?aglowaniem ?aci?skim (trjmasztowce). Szybko?? transportu towarw z Indii decydowa?a o wielko?ci zysku, np. pierwsi z transportem herbaty osi?gali na gie?dzie londy?skiej najwy?sze ceny – zacz??y w ten sposb decydowa? prawa ekonomiczne, tj. popyt i poda?.

Mieszcza?stwo bogac?c si? na handlu, odczuwa?o coraz wi?ksz? potrzeb? usprawnienia jego organizacji w zakresie obs?ugi finansowej. Wytworzy?o to zapotrzebowanie na banki (ktrych wcze?niej nie by?o), towarzystwa finansowe i ubezpieczeniowe

Oprcz pieni?dza, w obrocie pojawi?y si? weksle – rodzaj papieru warto?ciowego, ktrego w?a?ciciel zobowi?zywa? si? do uregulowania p?atno?ci w okre?lonym terminie i w okre?lonej sumie. By?y przedmiotem obrotu towarowego, po?wiadczone przez wspomniane towarzystwa finansowe lub ubezpieczeniowe.

Robisz zakupy w internecie?
Pomagaj ZA DARMO przy okazji
4000 organizacji społecznych i ponad 1000 sklepów