Czynniki hamuj?ce rozwj gospodarczy w p?nym feudalizmie

Poniższe materiały zostały tu kiedyś umieszczone na potrzeby mojej grupy ze studiów. Na 99,9% nie posiadam żadnych dodatkowych materiałów związanych z tym tematem ani nie gwarantuję 100% poprawności.

Urodzenie w okre?lonym stanie

Urodzenie okre?la?o warunki ?ycia, mo?liwo?? awansu zawodowego oraz zawarcie ma??e?stwa. Stanowo?? uniemo?liwia?a cyrkulacj? kapita?w. Prze?om dokonany zosta? z inicjatywy mieszczan, w postaci handlu. Zapewnia?o niezmienno?? sytuacji ekonomicznej, co hamowa?o post?p, eliminuj?c bod?ce do intensywnej dzia?alno?ci gospodarczej.

Dziedziczenie testamentowe lub zwyczajowe

Dziedziczenie testamentowe obejmowa?o zapisywanie maj?tku lub jego cz??ci na rzecz dalszych krewnych b?dź ko?cio?a lub zakonu. Rodzice dzieciom przekazywali maj?tek zwyczajowo, pos?uguj?c si? zapisem pierwotnym, nadaj?cym w?asno?? po raz pierwszy.

Utrudnia?o ono rozwj ekonomiczny, poniewa? nie mo?na by?o zapisa? na rzecz przedstawiciela stanu mieszcza?skiego b?d? ch?opskiego.

Zakaz przemieszczania si? w?asno?ci mi?dzystanowej

Ma??e?stwo

Tylko stanowe. Zakaz prawny ma??e?stw mi?dzystanowych.

Wykszta?cenie

Wykszta?cenie niesformalizowane, tj. realizowane w domu rodzinnym przez rodzicw b?dź krewnych. Podlega?y tej formie kszta?cenia na rwni synowie i crki, bowiem za bezcenn? warto?? uznawano wiedz? i do?wiadczenie poprzednikw. Osi?gni?te w wyniku edukacji rodzinnej umiej?tno?ci zawodowe i wpojona wiedza wraz z dyscyplin? pracy, decydowa?y o powodzeniu zawodowym w przysz?o?ci i standardzie ?ycia.

Kszta?cenie rodzinne obejmowa?o:

  • wy?sze typu technicznego (np. projektowanie katedr, ko?cio?w, bazylik, ratuszy, kamienic i kierowania budow?)
  • ?rednie w zakresie projektowania i realizacji warsztatw rzemie?lniczych, manufaktur, wytwarzania porcelany, witra?y
  • ni?szym – g?wnie w handlu i drobnym rzemio?le, zapoznanie z technikami pozyskiwania towarw, terminami gie?d, rynkw itp.

W powy?szych dziedzinach uczono kalkulacji i podstaw ksi?gowo?ci. W sumie ten typ kszta?cenia dominowa? do ko?ca XVIII wieku.

Na bazie wspomnianych rodzinnych systemw kszta?cenia, w XIX w. rozpocz??y dzia?alno?? prywatne szko?y techniczne, w ktrych wiedza i do?wiadczenie „rodzinne” stawa?y si? podstaw? opracowywania programw nauczania.

Wykszta?cenie formalne – uniwersytety, ktre kszta?ci?y na kierunkach takich jak:

  • teologia
  • prawo kanoniczne
  • prawo rzymskie
  • nauki humanistyczne
  • astronomia

Nie mia?y wi?c nic wsplnego z dzia?alno?ci? gospodarcz?, a ich absolwenci na og? podejmowali prac? na dworach krlewskich b?d? ksi???cych i stanowili 1-2% spo?ecze?stwa.

Indywidualna dzia?alno?? gospodarcza

Ograniczona do stanu mieszcza?skiego i wyra?aj?ca si? g?wnie w handlu oraz rzemio?le. Prawo feudalne hamowa?o jednak skutecznie inicjatywy mieszczan, ktre wychodzi?y poza istniej?cy uk?ad stanowy, co mog?o doprowadzi? do jego destabilizacji.

Wwczas zagro?one zosta?yby interesy wielkiego ziemia?stwa (szlachty).

Robisz zakupy w internecie?
Pomagaj ZA DARMO przy okazji
4000 organizacji społecznych i ponad 1000 sklepów