Najskuteczniejsze systemy gie?dowe: TURBO FOREX System

Jak podwoi? kapita? w dwa miesi?ce?
dr Dariusz ?wierk

 • Kategoria: Forex, gie?da i finanse
 • ISBN: 83-60061-54-8
 • Sposb dostawy: pobranie pliku
 • Liczba stron: 67
 • Wielko?? pliku: 1609 kB
 • Informacje: zobacz spis tre?ci
 • Fragment: Raport pierwszy
 • Stara cena: 97.00 z?
 • Cena promocyjna: 77.00 z?
 • Dostawa: 0.00 z?

Jak naj?atwiej mo?esz zarobi? od 100 do 1000 USD DZIENNIE na gie?dzie FOREX?

Na pocz?tek mam dla Ciebie pytanie: Jak bardzo zmieni?oby si? Twoje ?ycie, gdyby? ju? dzi? wiedzia? jak:

 • ryzykuj?c jedynie 2-2,5% kapita?u na pojedyncze wej?cie na rynek podwoi? kapita? w ci?gu jednego miesi?ca,
 • zarabia? od 100 do 1000 dolarw dziennie siedz?c komfortowo w zaciszu w?asnego domu?

Co mg?by? zrobi? z takimi pieni?dzmi? Sp?aci? d?ugi? Kupi? nowy, luksusowy samochd? Nowoczesny, wielki telewizor plazmowy? Przenis? do wymarzonego domu na przedmie?ciu?

S? ludzie, ktrzy zarabiaj? takie pieni?dze co dnia a nawet o wiele, wiele wi?ksze.

Para walut dolar/jen. Od kwietnia do maja 2006 dolar spad? w stosunku do jena a nast?pnie wzrasta? od po?owy maja do ko?ca czerwca. Ten d?ugotrwa?y ruch wielu ludziom przynis? maj?tek. Dzi?ki ksi??ce nauczysz si? przewidywa? takie i wi?ksze ruchy, ktre maj? miejsce praktyczne co miesi?c.

Ruch rynku liczymy w podstawowych jednostkach – tak zwanych pipsach.

Na jednym ruchu np. 1000 pipsw (ruch spadkowy na wykresie) mo?esz zarobi? (przy jak najmniejszym ryzyku) 3000 pipsw i wi?cej, dzi?ki kombinacji technik i bezpiecznego zarz?dzania pieni?dzmi.

Je?li gra?by? jednym lotem (podstawowa jednostka inwestycyjna) to 1 lot przy tysi?cu pipsw da?by Ci 10 000 dolarw USA. Do gry jednym lotem u niektrych brokerw wystarczy konto wielko?ci 250 USD. Graj?c 10 lotami – zysk by?by 10 razy wi?kszy!

Bardzo cz?sto rynek pokonuje wi?cej ni? 100 pipsw w ci?gu dnia. Przy jednym locie to 1000 USD zysku w ci?gu kilku godzin. S? dni, gdy rynek wzrasta lub spada wi?cej ni? 200 pipsw (100 pipsw to np. dla funta bardzo przeci?tny wynik), kilka razy zdarzy?y si? ruchy powy?ej 400 pipsw.

Daj mi 15 minut swojego czasu, a poka?? Ci teraz pierwszy z serii raportw, ktre maj? za zadanie nauczy? Ci? krok po kroku najskuteczniejszych technik prowadz?cych do stabilnego i bezpiecznego zarabiania – coraz to wi?kszych pieni?dzy.

Najskuteczniejsze systemy gie?dowe: TURBO FOREX System

Przeczytaj bezp?atny 30-sto stronicowy raport:

Jak gra? na gie?dzie i bezpiecznie pomna?a? swj maj?tek?

Nie musisz si? nigdzie rejestrowa? ani logowa?, aby przeczyta? raport, po prostu kliknij tutaj i zapisz plik na swoim komputerze.

Jeszcze zwlekasz z pobraniem darmowego raportu? (Nie rozumiem dlaczego? – no chyba, ?e chcesz, aby szansa powi?kszenia kapita?u o kilkadziesi?t, a nawet kilkaset procent w skali rocznej przesz?a Ci ko?o nosa.)

Raport jest prawdziw? kopalni? wiedzy o gie?dzie i zawiera mi?dzy innymi:

 • Dlaczego warto, aby? zainteresowa? si? gie?d? Forex.
 • Jakie s? cztery niezb?dne elementy, ktrych potrzebujesz, aby odnie?? d?ugotrwa?y sukces na gie?dzie.
 • Jak si? zarabia na Foreksie.
 • Jak osi?gn?? (bardzo) przyzwoite zyski pracuj?c nie wi?cej ni? 15 minut dziennie.
 • Jak zmniejszy? ryzyko w grze gie?dowej.
 • A tak?e Twj plan – jak przej?? od 300 do 10 tysi?cy USD w cztery miesi?ce.

O autorze

Dr Dariusz ?wierk. By?y partner w warszawskim oddziale mi?dzynarodowej firmy doradczo-szkoleniowej, dyrektor strategii Sklepu Wirtualnej Polski S.A. Cz?onek American Management Association. Bra? udzia? w projektach dla ING Bank ?l?ski S.A., PHILIPS, szkoli? i doradza? mened?erom z ponad stu innych najwi?kszych przedsi?biorstw i instytucji finansowych dzia?aj?cych w Polsce.

W 1992 roku otrzyma? nagrod? naukow? za doktorat z zastosowa? analizy statystycznej w fizyce, ma wieloletnie do?wiadczenie akademickie.

Autor licznych artyku?w w prasie specjalistycznej, pisa? m.in. dla Magazynu Kadry Zarz?dzaj?cej CXO, Computerworlda, Gazety Gie?dy – Parkiet.

Potrafi mwi? oraz pisa? o trudnych sprawach w sposb przyst?pny i zrozumia?y nawet dla laikw. W obszarze Forexu interesuje si? zagadnieniami tworzenia systemw o wysokiej skuteczno?ci i mo?liwie minimalnym ryzyku.

Jak naj?atwiej osi?gn?? zyski rz?du 50-100% miesi?cznie

Czy jeste? gotw, aby ju? za chwil? pozna? system, ktry:

 • jest ?atwy zarwno do zrozumienia jak i zastosowania,
 • nie wymaga d?ugich studiw analizy technicznej,
 • ma bardzo korzystny stosunek zysku do ryzyka (aktualna wersja ma jeden z najlepszych, rzadko spotykanych na Foreksie),
 • i pozwala osi?gn?? zyski rz?du 50-100% miesi?cznie?

Niemo?liwe? A jednak. Zastanawia mnie jak bardzo entuzjastycznie zareagujesz jak ju? odkryjesz mo?liwo?ci systemu opisanego w raporcie drugim.

Zaczn? jednak od pocz?tku.

Je?li zetkn??e? si? ju? z Foreksem wiesz zapewne jak wa?n? rol? odgrywaj?: wej?cie na rynek (zaj?cie pozycji) oraz wyj?cie z rynku (zamkni?cie pozycji).

Wej?cia i wyj?cia z rynku to jedna z esencji Foreksu!

W raporcie drugim poznasz kilka metod zajmowania pozycji na rynku i ustawiania poziomw Stop Loss:

 • Technika zaj?cia pozycji na „trzecie odbicie”.
 • Wej?cie na odbicie od kana?u.
 • Jak wykorzysta? poziomy wsparcia i zaj?? pozycj? w trendach wzrostowych.
 • Jak wykorzysta? poziomy oporu i zaj?? pozycj? w trendach spadkowych.

B?dziesz mg? wybra? tak? metod?, ktra b?dzie najlepiej dostosowana do Twoich mo?liwo?ci czasowych, finansowych, akceptowalnego poziomu stresu i ryzyka!

Zanim jednak do tego dojdzie, nauczysz si? jak przygotowa? si? do zaj?cia pozycji na rynku.

Poznasz narz?dzia, ktre u?atwi? Ci przewidywanie kierunku w ktrym pod??y rynek:

 • Linie trendu: rosn?ce, malej?ce i boczne – czyli podstawowe narz?dzie analizy technicznej.
 • Linie wsparcia i oporu – w tym znaczenie tych linii dla dziennych ruchw cen.
 • Linie Fibonacciego – narz?dzie to ma du?e znaczenie dla decyzji wielu traderw i przez to silnie wp?ywa na ruch ceny.
 • ?rednie ruchome: SMA i EMA – i to jak dzi?ki nim naj?atwiej przewidzie? silne, wielomiesi?czne ruchy cen.

Dodatkowo dowiesz si? jak odpowiednio zarz?dza? pieni?dzmi, czyli jak? wielko?? konta zaanga?owa? w handel a tak?e jak najlepiej podzieli? ?rodki przeznaczone na gr? na poszczeglne wej?cia na rynek.

Powtrz? raz jeszcze.

 1. Dzi?ki wiedzy przedstawionej w przyst?pny sposb nauczysz si? JAK i KIEDY zaj?? pozycj? tak, aby powi?kszy? szanse zarabiania podczas ka?dego wej?cia na rynek.
 2. Dzi?ki przejrzystym przyk?adom dowiesz JAK ustala? zlecenia obronne Stop Loss, bez ktrych na d?u?sz? met? nikt nie utrzyma si? na rynku.
 3. Poznasz te? dok?adnie KIEDY powiniene? zamkn?? pozycj?, aby zmaksymalizowa? Twj zysk!

Jak zwielokrotni? zyski z ka?dego wi?kszego ruchu, w ktry uda Ci si? wej??

Technika sk?adania zyskw pozwala podwoi?, czasami potroi? (a nawet i wi?cej) zysk z ka?dego pojedynczego du?ego ruchu rynku. I w?a?nie dlatego w raporcie drugim zosta?a dok?adnie opisana i przedstawiona na rzeczywistym przyk?adzie.

To jedna z najwa?niejszych technik, ktr? trzeba perfekcyjnie opanowa?!
Jak ryzykuj?c 2,5% konta na jednym ruchu przekroczy? zysk rwny 200% konta

W raporcie drugim poznasz rwnie? strategi?, ktra ma jeden z najwi?kszych potencja?w spo?rd wszystkich systemw Foreksu.

Tej techniki nie znajdziesz w ?adnym innym podr?czniku Forexu!

Metoda miniwej??, czyli gra z niewielkim Stop Loss, to co? dla zaawansowanych graczy. Je?li wi?c osi?gn??e? bieg?o?? w udanych wej?ciach na rynek i nie boisz si? emocji zwi?zanych z gr? na Foreksie, to ta strategia jest dla Ciebie.

Czy ju? zacz??e? si? zastanawia? co zrobisz z zarobionymi na Foreksie pieni?dzmi?

A teraz odpowiedz sobie na pytanie: Czy nale?ysz do tej procentowo niewielkiej grupy ludzi, ktrzy potrafi? dostrzec otwieraj?c? si? przed nimi szans? i natychmiast zareagowa?? Je?li tak, kliknij tutaj, aby kupi? raport ju? teraz.

Ten raport nie jest dla wszystkich.

Ten raport nie jest dla ludzi l?kliwych i niezdecydowanych.

Ten raport nie jest dla ludzi sk?pych.

To jest raport dla osb, ktre chc? si? wzbogaci?.

To jest raport dla osb, ktre nie boj? si? osi?gn?? w ci?gu roku zyskw na ktre inni musz? pracowa? latami.

To jest raport dla ludzi, ktrzy s? w stanie ?mia?o si?gn?? po swoje marzenia!

Masz wybr.

Mo?esz opu?ci? t? stron?, wrci? na kanap?, w??czy? telewizor i zapomnie? o tym raporcie.

ALBO

Mo?esz si? wzbogaci? i zrealizowa? wszystkie swoje marzenia ju? teraz!

Zanim podejmiesz ostateczn? decyzj? wys?uchaj mnie do ko?ca.

Wiem, ?e mo?esz si? waha?. Wiem, ?e w Twoim umy?le nadzieja mo?e walczy? z niewiar? w tak wydaje si? niewiarygodne mo?liwo?ci zarabiania. Wiem, ?e a? trudno Ci uwierzy?, ?e s? ludzie, ktrzy startuj?c od 200 dolarw zarobili kilka milionw.

Wiem, to s? naturalne w?tpliwo?ci. Z drugiej strony stoisz teraz przed wielk? szans?, aby przekona? si? czy to jest mo?liwe w Twoim przypadku.

Rozumiem Twj stan – dlatego pozwl mi wzi?? na siebie ca?e ryzyko zwi?zane z t? transakcj?. Osobi?cie, jako wydawca stoj? za t? ksi??k? w 100 procentach! Dlatego daj? Ci moj? osobist? gwarancj? – pobierz ksi??k?, zapoznaj si? z ni?, przemy?l, zastosuj wskazwki w niej zawarte. Przekonasz si? czy gie?da Forex jest dla Ciebie. Masz na to pe?ne 30 dni czasu.

Stoisz przed wielk? szans? do??czenia do tysi?cy ludzi, ktrzy na zawsze odmienili swoje ?ycie dzi?ki bardzo zyskownym inwestycjom na gie?dzie Forex. Nic nie ryzykujesz!

Daj sobie t? szans?! T? warto?ciow? ksi??k? mo?esz otrzyma? w kilka minut!

Spis Tre?ci:

 1. Wst?p / 4
  1. TURBO FOREX System – wprowadzenie / 5
  2. Najwa?niejsze poj?cia / 5-9
 2. Wprowadzenie do analizy technicznej / 10
  1. Wykresy / 10-16
  2. Linie trendw wzrostowych / 16-19
  3. Poziomy wsparcia – jak zajmowa? pozycje na rynkach w trendach wzrostowych? / 19-20
  4. Trendy spadkowe / 21
  5. Poziomy oporu – jak zajmowa? pozycje na rynkach w trendach spadkowych? / 22
  6. Podsumowanie – technika zaj?cia pozycji na „trzecie odbicie” / 23
  7. Zako?czenie trendu / 23-28
  8. Linie wsparcia i oporu / 29-30
  9. Znaczenie linii trendw oraz poziomw wsparcia i oporu dla dziennych ruchw cen / 30-31
  10. Wa?ne poziomy w grze dziennej – linie Fibonacciego / 32-34
  11. Dodatkowe uwagi o poziomach SL / 34
  12. ?rednie ruchome / 35-38
  13. P?k ?rednich / 38-41
  14. Konsolidacje / 41-43
 3. TURBO FOREX System – opis / 44
  1. Wst?p do systemu / 44
  2. Przygotowanie do zaj?cia pozycji na rynku / 44-47
  3. Podstawy zarz?dzania w?asnymi funduszami na gr? / 47-48
  4. Zajmowanie pozycji na rynku / 48-52
  5. Sk?adanie zyskw. Jak dodawa? zyski do wygrywaj?cej transakcji? / 52-56
  6. D?wignia rynkowa / 57-58
  7. Gra z niewielkim SL: metoda miniwej?? / 58-60
  8. Kalkulacja zyskw przy metodzie miniwej?? / 60-61
  9. Wa?na uwaga o zmienno?ci dziennej par / 62
  10. Wej?cie na odbicie od kana?u / 62-64
  11. Jak post?powa? z aktywnymi zleceniami? / 64-65
  12. Wychodzenie z rynku / 65-67
Robisz zakupy w internecie?
Pomagaj ZA DARMO przy okazji
4000 organizacji społecznych i ponad 1000 sklepów