FOREX – podstawy, czyli jak zacz?? zarabia? na gie?dzie walutowej

Jerzy Kozak

 • Kategoria: Forex, gie?da i finanse
 • ISBN: 83-60061-51-3
 • Sposb dostawy: pobranie pliku
 • Liczba stron: 59
 • Wielko?? pliku: 502 kB
 • Informacje: zobacz spis tre?ci
 • Cena: 24.70 z?
 • Dostawa: 0.00 z?

Dlaczego Forex mo?e sta? si? g?wnym ?rd?em Twojego dochodu

Uwaga: Poradnik jest przeznaczony tylko dla tych osb, ktre naprawd? chc? zarabia? na gie?dzie Forex i s? zdecydowane, aby nauczy? si? konkretnych umiej?tno?ci z zakresu spekulacji i inwestowania na rynku walutowym (sprawd? w tek?cie poni?ej, czego konkretnie si? nauczysz).

Je?li masz odwag? zainwestowa? w najwi?kszy rynek na ?wiecie, ktrego obroty si?gaj? 2 bilionw dolarw dziennie, to doskonale wybra?e?.

Niewa?ne kim jeste?: prawnikiem, grnikiem czy pilotem na Foreksie nie ma to znaczenia. Tutaj dos?ownie KAŻDY mo?e zarabia?. Wystarczy komputer z dost?pem do Internetu i na pocz?tek np. 200 dolarw.

Pomy?l, ?e na Foreksie mo?esz zarabia? zawsze, zarwno na wzrostach cen, jak i na spadkach – i to przez 24 godziny na dob?, 5 dni w tygodniu.

Mo?esz u?ywa? d?wigni finansowej, co oznacza w praktyce, ?e maj?c 200 dolarw ameryka?skich mo?esz zawiera? transakcje o warto?ci dziesi?tek a nawet setek tysi?cy dolarw.

A zanim zaczniesz spekulowa? prawdziwymi pieni?dzmi, zupe?nie za darmo mo?esz trenowa? na koncie demo za wirtualne pieni?dze, przy czym warunki rynkowe s? jak najbardziej prawdziwe.

Wystarczy po?wieci? kilkana?cie minut dziennie, aby zaj?? pozycj? na rynku. Zreszt? to ju? zale?y wy??cznie od Ciebie ile czasu po?wi?cisz na trading. Dla wielu Forex sta? si? codziennym zaj?ciem i zast?pi? dotychczasow? prac?.

I co wa?ne – nie musisz posiada? specjalistycznej wiedzy ekonomicznej ani przegl?da? nudnych sprawozda? finansowych wielu sp?ek. Zapomnij o tym. Forex doskonale poddaje si? analizie technicznej, co oznacza, ?e wykres i narz?dzia analizy technicznej wska?? Ci kierunek, w ktrym pod??y cena.

Cena nie porusza si? chaotycznie. Wynika z tego, ?e mo?esz z du?ym prawdopodobie?stwem przewidzie? ruch ceny bazuj?c na panuj?cym na rynku trendzie, obserwuj?c zachowanie ceny w czasie, wyszukuj?c pewne powtarzalne sytuacje.

Jednak te wszystkie zagadnienia trzeba najpierw pozna?, aby zarabia? naprawd? powa?ne pieni?dze.

A TERAZ – i to najwa?niejsze – Ty te? mo?esz si? tego wszystkiego nauczy?!

A zatem przeczytaj czego konkretnie si? nauczysz dzi?ki poradnikowi:

 • Co to jest para walutowa i jak obliczy? kurs ro?nych par walutowych.
 • Czym jest spread i jak wp?ywa on na op?acalno?? transakcji.
 • Jakie mo?liwo?ci daje d?wignia.
 • Jak obliczy? warto?? pipsa przy okre?lonej wielko?ci pozycji dla pary X/Y, np. EUR/CHF.
 • Wykresy liniowe, wykresy s?upkowe i ?wiece japo?skie, czyli sposoby przedstawiania danych o cenie.
 • Na temat platformy MetaQuotes z obs?ug? w j?zyku polskim, czyli instalacja, opis poszczeglnych przyciskw z paska narz?dzi oraz jak sk?ada? zlecenia i jakie s? rodzaje zlece? oczekuj?cych (w eBooku znajdziesz list? brokerw, ktrzy korzystaj? z tej platformy).
 • Jak wyznaczy? trend i kana? trendowy.
 • Na temat formacji odwrcenia trendu (formacja g?owy i ramion, potrjnego szczytu i potrjnego dna, podwjnego szczytu i podwjnego dna).
 • Na temat formacji kontynuacji trendu (trjk?ty, kliny, prostok?ty, flagi i chor?giewki).
 • Jak wyznaczy? poziom stop loss, czyli elementu, ktry zabezpiecza tradera przed strat?.
 • Jak ustali? wielko?? pozycji i dlaczego zarz?dzanie wielko?ci? pozycji odgrywa tak wielk? rol?.

Żeby? mg? ?atwiej zrozumie? tre?? autor przedstawia przyk?ady i zadania a tak?e prezentacje graficzne r?nych kwestii.

Dostajesz wi?c wiedz?, ktra jest podstaw? niezb?dn? do nauczenia, aby? mg? uczestniczy? w operacjach na Foreksie.

Zrozumienie podstaw pozwoli Ci na dalsze poszerzanie zagadnie? zwi?zanych z Foreksem, by? w przysz?o?ci mg? uzyska? niezale?no?? finansow? a Forex sta? si? ?rd?em Twoich dochodw.

Od autora:

Sw? przygod? z rynkiem rozpoczyna?em od tradingu na cenach indeksw ?wiatowych i surowcw. Od kilku lat g?wnym obszarem mojego zainteresowania jest rynek walutowy. Oprcz tego, ?e na co dzie? zmagam si? z Foreksem, udzielam rwnie? indywidualnych porad dla pocz?tkuj?cych traderw. Aktualnie jestem w trakcie budowania niezale?nego polskoj?zycznego serwisu internetowego o rynku Forex i strategiach inwestycyjnych.

EBook, ktry przygotowa?em jest pozycj?, od ktrej pocz?tkuj?cy w tym temacie powinien zacz??. Poradnik w sposb praktyczny przedstawia podstawowe regu?y post?powania na rynku i stanowi solidne podstawy do budowania swojego know-how o rynku Forex i analizie technicznej.

Du?o uwagi, z racji swoich do?wiadcze? z pocz?tkuj?cymi graczami, po?wi?ci?em elementarnym poj?ciom, ktre sprawiaj? najwi?cej trudno?ci. Oprcz podstawowych zagadnie? i podstaw analizy technicznej, przedstawia?em rwnie? porady dotycz?ce zarz?dza wielko?ci? transakcji, co niestety, jest przez wielu autorw pomijane, a co w znacznym stopniu determinuje szanse na odniesienie sukcesu.

Po zapoznaniu si? z tym eBookiem, znacznie ?atwiej b?dzie Ci zrozumie? Forex i znacznie ?atwiej b?dziesz mg? podejmowa? swoje decyzje inwestycyjne.

Spis tre?ci

 1. Wst?p / 5
 2. Czym jest FOREX? / 6
  1. FOREX – globalny rynek walutowy / 6
  2. Jakie s? zalety rynku FOREX? / 6-7
 3. Podstawowe poj?cia zwi?zane z rynkiem FOREX / 8
  1. Para walutowa / 8-10
  2. Cena / 10
  3. Spread / 11
  4. D?wignia / 12-13
 4. Rodzaje wykresw / 14
  1. Wykresy liniowe / 14-15
  2. Wykresy s?upkowe / 15-16
  3. ?wiece japo?skie / 17
 5. Poznajemy platform? / 18
  1. Instalacja / 19
  2. Paski narz?dzi / 20-21
  3. Sk?adanie zlece? / 22-24
  4. Rodzaje zlece? oczekuj?cych / 24-26
 6. Podstawy analizy technicznej / 27
  1. Trend / 28-33
  2. Podstawowe formacje odwrcenia trendu / 34
   1. Formacja g?owy i ramion / 35-36
   2. Formacja potrjnego szczytu (potrjnego dna) / 36
   3. Formacja podwjnego szczytu / 37
  3. Podstawowe formacje kontynuacji trendu / 37-38
   1. Trjk?ty / 38-40
   2. Flagi i chor?giewki / 40-41
   3. Kliny / 42
   4. Prostok?ty / 42-43
 7. O zarz?dzaniu wielko?ci? pozycji i nie tylko / 44-46
  1. Stop Loss / 46-48
  2. Wielko?? pozycji / 48-51
 8. Podsumowanie / 52-53
 9. Dodatek / 54-55
 10. S?ownik poj?? / 56-58
 11. Bibliografia / 59
Robisz zakupy w internecie?
Pomagaj ZA DARMO przy okazji
4000 organizacji społecznych i ponad 1000 sklepów