Dodatki do wynagrodze?

Dodatki do wynagrodze?
Marek Rotkiewicz

 • Kategoria: Prawo
 • ISBN: 978-83-60863-46-6
 • Sposb dostawy: pobranie pliku
 • Liczba stron: 31
 • Wielko?? pliku: 211 kB
 • Informacje: spis tre?ci

Czy dostajesz tak? pensj?, jaka Ci si? nale?y? Sprawd?, ile jest warta Twoja praca!

Stan prawny na dzie? 1.02.2007 r.

 

Poza podstawowym wynagrodzeniem (pensj?
zasadnicz?) pracownikom przys?uguj? r?nego rodzaju dodatki pieni??ne.
Obowi?zek ich wyp?aty mo?e wynika? z wyst?pienia w danym miesi?cu
okre?lonych zdarze? (w tym przypadku ?wiadczenia te nie maj?
charakteru regularnego), b?d? z istnienia pewnych sytuacji trwa?ych
(okre?lony sta? pracy, zajmowanie pewnych stanowisk). W tej drugiej
sytuacji dodatki wyp?acane s? za ka?dy miesi?c w sta?ej wysoko?ci.

 

Z eBooka dowiesz si?:

 • ktre grupy pracownikw nie maj? prawa do dodatku za nadgodziny,
 • ktrzy pracownicy nie mog? pracowa? w porze nocnej,
 • komu przys?uguj? dodatki wyrwnawcze,
 • jaki dodatek przys?uguje za ka?d? godzin? pracy
  wykonywanej w warunkach szkodliwych lub niebezpiecznych dla
  zdrowia przy ka?dym z czterech stopni szkodliwo?ci lub uci??liwo?ci,
 • czym si? r?ni premia od nagrody.

Pracujesz w tym samym zak?adzie od d?u?szego
czasu i nie dosta?e? podwy?ki? Podwy?ka przys?uguje nie tylko za awans
– rwnie? za sta? pracy, do ktrego wlicza si? tak?e urlop wychowawczy.

 

Obecnie trudno jest przetrwa? z jednej pensji.
Wiele osb dorabia sobie po godzinach dodatkowymi zaj?ciami. Ty te? o
tym my?la?e?? Mo?e nie potrzebujesz szuka? drugiego ?rd?a dochodu.

Sprawd?, czy dostajesz wszystkie dodatki, na ktre zas?ugujesz i id? na rozmow? z prze?o?onym!

Badania wykazuj?, ?e polscy pracownicy nie znaj?
swoich praw, a co za tym idzie, nie potrafi? rozmawia? o nich z
pracodawc?. ?atwiej jest z gry za?o?y? z?? wol? prze?o?onego i zgadza?
si? tylko na to, co on nam zaoferuje. Nie ka?dy szef to wampir ?ywi?cy
si? Twoj? krwi?. Cz?sto wystarczy jedna rozmowa w celu zlikwidowania
pomy?ki lub przeoczenia ksi?gowo?ci, ale musisz wiedzie?, o czym
mwisz.

 

Dzi?ki analizie przyk?adw b?dziesz umia? obliczy? m.in.:

 • dodatek za prac? w godzinach nadliczbowych,
 • dodatek za prac? w porze nocnej,
 • dodatek wyrwnawczy.

 

Chyba nie ma w naszym kraju osoby, ktra nigdy
nie pracowa?a w nadgodzinach. W zale?no?ci od r?nych czynnikw
(omwionych w eBooku) s? one p?atne 50%, 60% lub 100%. Przeczytaj,
ktra stawka Ci si? nale?y.

 

EBook zawiera wiele konkretnych przyk?adw
– sytuacji rzeczywistych, z ktrymi mo?esz si? spotka? oraz dok?adnie
opisane sposoby ich rozwi?zania. Nierzadko przyk?ady dotycz?
skomplikowanych sytuacji, ale autor wyja?nia je w przyst?pny sposb,
operuj?c konkretnymi kwotami.

 

W jaki sposb nale?y wyp?aci? pracownikowi nadgodziny za
sobot? (nie ma mo?liwo?ci udzielenia dodatkowego dnia wolnego,
pracownik choruje). Pracownik zatrudniony jest na 6/8 a pracowa? w
wolny dzie? 8 godzin. Czy pracownikowi nale?y zap?aci? 6 godzin z
dodatkiem 100% i 2 normalnego wynagrodzenia czy 8 godzin z dodatkiem
100%?

Prowadz? ksi?gowo?? w ma?ej szkole. Niektrzy nauczyciele
doje?d?aj? do pracy z s?siednich miejscowo?ci, cz?sto s? to spore
odleg?o?ci. Czy mo?emy im przyzna? dodatek za prac? w uci??liwych
warunkach? Czy mo?na ich wesprze? w jaki? inny sposb?

Pan Tomasz przepracowa? w nocy 41 godzin w styczniu 2006 r.,
miesi?cznie zarabia 1500 z?. W jakiej wysoko?ci dodatek za nocki mu
przys?uguje?

Autor naszego eBooka precyzyjnie okre?la komu, za
co i w jakiej wysoko?ci nale?? si? dodatki do wynagrodzenia. Na
podstawie tych danych b?dziesz mg? samodzielnie je wyliczy? bez ryzyka
b??du. Źle wyliczony, nawet nie?wiadomie, mo?e wzbudzi? w pracowniku
poczucie skrzywdzenia i oszukania go, co z pewno?ci? wp?ynie na
obni?enie wydajno?ci jego pracy.

O autorze

Marek Rotkiewicz – prawnik specjalizuj?cy si? w prawie pracy.
Autor kilku ksi??ek i ponad 600 artyku?w z tego zakresu. Opublikowa?
m.in. Jak obni?y? koszty zatrudnienia w firmie (Wydawnictwo Biblioteczka Pracownicza, 2005 r.), Urlopy wypoczynkowe w r?nych systemach czasu pracy (Wydawnictwo ODDK, 2005 r.), Jak znale?? prac? w Unii Europejskiej (Wydawnictwo ODDK, 2005 r.).

Ty te? mo?esz samodzielnie obliczy? swoje dodatki do wynagrodzenia!

 1. Wst?p / 3-4
 2. Dodatki za prac? w godzinach nadliczbowych / 5-10
 3. Dodatki za prac? w porze nocnej / 11-15
 4. Dodatki wyrwnawcze / 16-19
 5. Dodatki funkcyjne i za stopie? s?u?bowy / 20-23
 6. Dodatki za sta? pracy / 24-27
 7. Dodatek za prac? w uci??liwych lub szkodliwych warunkach / 28-29
 8. Nagrody i premie / 30-31
Robisz zakupy w internecie?
Pomagaj ZA DARMO przy okazji
4000 organizacji społecznych i ponad 1000 sklepów