C++ dla pocz?tkuj?cych

?wiczenia
Wojciech Szyma?ski

 • Kategoria: Matematyka i C++
 • ISBN: 83-60061-55-6
 • Sposb dostawy: pobranie pliku
 • Liczba stron: 153
 • Wielko?? pliku: 921 kB
 • Informacje: zobacz spis tre?ci
 • Fragment: w przygotowaniu
 • Stara cena: 17.70 z?
 • Cena promocyjna: 12.70 z?
 • Dostawa: 0.00 z?

Jak szybko nauczy? si? podstaw C++?

Wiem, ?e zastanawiasz si? teraz dlaczego mia?by? kupi? akurat ten eBook skoro na rynku jest ogromna ilo?? publikacji dotycz?cych j?zyka C++. I dlatego przed podj?ciem ostatecznej decyzji wys?uchaj mnie do ko?ca.

Po pierwsze.

Podr?cznik jest zbiorem przyk?adw u?o?onych wed?ug stopnia trudno?ci. Omwienie ka?dego z nich sk?ada si? z 3 cz??ci: kodu ?rd?owego programu, tekstu, ktry pojawi si? na ekranie oraz opisu.

Dzi?ki szczeg?owej analizie ka?dego przyk?adu, b?dziesz mg? zrozumie? a tak?e zastosowa? C++ w praktyce.

Dodam, ?e w przeciwie?stwie do tradycyjnej ksi??ki b?dziesz mg? kopiowa? kod ?rd?owy z omawianego przyk?adu i wkleja? do u?ywanego przez Ciebie edytora. Dzi?ki temu b?dziesz mg? od razu testowa? omawiany przyk?ad.

Po drugie.

Dzi?ki eBookowi poznasz m.in.:

 • Instrukcje podstawowe: struktur? kodu ?rd?owego, znaki specjalne formatuj?ce tekst, najcz??ciej u?ywane operatory w C++ oraz typy zmiennych.
 • P?tle i wyra?enia warunkowe: „if”, „while”, „do while”, „for”, „switch” i „goto”.
 • Tablice: oglne wiadomo?ci na temat tablic, jak pobra? warto?ci poszczeglnych elementw tablicy i wypisa? je na ekranie, czym s? tablice znakowe, jak kopiowa? zawarto?ci tablic i wyszukiwa? ci?g znakw w tablicy.
 • Funkcje: oglne wiadomo?ci na temat funkcji, jak przekazywa? argumenty do funkcji przez warto??, w jaki sposb w jednej podfunkcji mo?na wywo?a? drug? podfunkcj?, na czym polega prze?adowanie nazwy funkcji, kiedy stosowa? funkcj? „inline” a tak?e co to s? argumenty domniemane.
 • Wska?niki: oglne wiadomo?ci o wska?nikach, zalety i wady wska?nikw a tak?e o wykorzystaniu wska?nikw w praktyce.
 • Programowanie obiektowe: co to s? klasy i obiekty, na czym polegaj? dane prywatne i publiczne klasy, jak stworzy? metod? danej klasy oraz na temat konstruktorw i destruktorw.

Spis tre?ci

 1. Wst?p / 5-7
 2. ?rodowisko pracy / 8
  1. Czym jest kompilator / 8-9
  2. Wybr programu / 9-10
  3. Instalacja programu / 10-15
  4. Korzystanie z programu Dev-C++ / 15-21
  5. Omwienie najwa?niejszych funkcji programu / 22-24
  6. Wybrane skrty klawiszowe w Dev-C++ / 24-25
 3. Instrukcje podstawowe / 26
  1. Pierwszy program / 26-29
  2. Formatowanie tekstu / 29-32
  3. Dzia?ania na liczbach / 32-36
  4. Typy zmiennych, konwersja i zaokr?glenie / 36-38
  5. Kod ASCII / 39-40
  6. Zastosowanie praktyczne: przeliczanie wysoko?ci w stopach na metry / 41
  7. Zastosowanie praktyczne: przeliczanie wieku w latach na dni / 42
  8. Zastosowanie praktyczne: przeliczanie wieku w latach na dni (dok?adniejszy) / 43-44
 4. P?tle, wyr?nienia warunkowe / 45
  1. Instrukcja warunkowa „if”, zakres wa?no?ci zmiennych / 45-48
  2. Instrukcja warunkowa „while” / 49-50
  3. Zastosowanie praktyczne: obliczanie sumy i iloczynu wprowadzonych przez u?ytkownika liczb / 51-52
  4. Zastosowanie praktyczne: ustalanie najmniejszej i najwi?kszej liczby spo?rd wprowadzanych / 52-53
  5. Instrukcja warunkowa „do while” / 54-55
  6. Instrukcja warunkowa „for” / 56-57
  7. Zastosowanie praktyczne: obliczanie silni podanej liczby / 58-59
  8. Zastosowanie praktyczne: wypisanie piramidy z gwiazdek / 59-60
  9. Instrukcja warunkowa „switch” / 60-62
  10. Instrukcja „goto” / 63-64
 5. Tablice / 65
  1. Wczytywanie elementw do tablicy i ich wypisywanie / 65-68
  2. Zastosowanie praktyczne: wype?nianie tablicy liczbami od 0 do 100, z krokiem co 10 / 68-69
  3. Zastosowanie praktyczne: obliczanie sumy wszystkich elementw tablicy / 69-71
  4. Tablica znakowa. Operator „sizeof” / 71-75
  5. Zastosowanie praktyczne: wyszukiwanie najmniejszej liczby w tablicy / 75-77
  6. Kopiowanie zawarto?ci pierwszej tablicy do drugiej (pustej) / 77-78
  7. Kopiowanie zawarto?ci pierwszej tablicy na koniec drugiej / 78-79
  8. Zastosowanie praktyczne: sprawdzanie czy dwie tablice s? takie same / 80-82
  9. Wyszukiwanie ci?gu znakw w tablicy / 82-84
  10. Zastosowanie praktyczne: sortowanie elementw tablicy / 85-86
 6. Funkcje / 87
  1. Oglne wiadomo?ci na temat funkcji / 87-91
  2. Przekazywanie argumentw do funkcji przez warto?? / 91-93
  3. Zastosowanie praktyczne: wypisywanie kolejnych liczb naturalnych z podanego przedzia?u / 93-94
  4. Zastosowanie praktyczne: zwracanie warto?ci wi?kszej o 3 od wprowadzonej / 94-95
  5. Instrukcja „switch” w funkcji / 96-98
  6. Prze?adowanie nazwy funkcji / 99-101
  7. Funkcja z argumentami domniemanymi / 101-104
  8. Funkcja „inline” / 104-106
  9. Rekurencja: funkcja Fibonacciego / 106-108
  10. Rekurencja: mno?enie / 108-109
  11. Rekurencja: pot?ga / 109-110
  12. Rekurencja: silnia / 111-112
 7. Wska?niki / 113
  1. Oglne wiadomo?ci o wska?nikach / 113-115
  2. Zalety i wady wska?nikw / 115-117
  3. Zastosowanie praktyczne: wype?nianie tablicy liczbami parzystymi z przedzia?u od 0 do 28 / 118-119
  4. Zastosowanie praktyczne: podnoszenie liczby do kwadratu / 120-121
  5. Zastosowanie praktyczne: wypisywanie podanego znaku podan? ilo?? razy / 121
  6. Przekazywanie wyniku funkcji przez wska?nik / 122-123
  7. Zastosowanie praktyczne: kopiowanie zawarto?ci pierwszej tablicy do drugiej (pustej) / 124-126
  8. Zastosowanie praktyczne: kopiowanie „n” znakw pierwszej tablicy do drugiej (pustej) / 126-127
  9. Zastosowanie praktyczne: kopiowanie zawarto?ci pierwszej tablicy na koniec drugiej / 127-128
  10. Zastosowanie praktyczne: kopiowanie „n” znakw pierwszej tablicy na koniec drugiej / 129-130
 8. Programowanie obiektowe / 131
  1. Klasy i obiekty / 131-135
  2. Dane prywatne i publiczne klasy / 135-139
  3. Metody klas – wprowadzenie / 139-142
  4. Konstruktory i destruktory – wprowadzenie / 142-144
  5. Konstruktor domniemany / 145-146
  6. Konstruktor kopiuj?cy / 147-148
  7. Zastosowanie praktyczne: konstruktory / 149-151
 9. Skorowidz / 152-153
Robisz zakupy w internecie?
Pomagaj ZA DARMO przy okazji
4000 organizacji społecznych i ponad 1000 sklepów