Akademia Gda?skiego Przedsi?biorcy – II edycja

 

Akademia Gda?skiego Przedsi?biorcy - II edycja

Zosta?em zaproszony na konferencj? inauguruj?c? II edycj? projektu Akademia Gda?skiego Przedsi?biorcy realizowanego przez Gda?sk? Fundacj? Przedsi?biorczo?ci. Podczas dzisiejszego godzinnego spotkania w gda?skim hotelu Hanza podsumowano pierwsz? edycj? oraz zaprezentowano plany na ten rok. Kilka s?w napisa?em ju? podczas konferencji na blipie (#agp), teraz kilka dodatkowych szczeg?w.

Czym jest Akademia Gda?skiego Przedsi?biorcy

Na pocz?tek krtka informacja o tym, czym w ogle jest ten projekt. „Akademia Gda?skiego Przedsi?biorcy” jest projektem wspieraj?cym przedsi?biorczo?? w Gda?sku poprzez szereg bezp?atnych szkole?. Skierowany jest do mieszka?cw Gda?ska pragn?cych rozpocz?? w?asn? dzia?alno?? gospodarcz?, pracownikw gda?skich firm pragn?cych rozwija? w?asne kompetencje oraz studentw i absolwentw gda?skich uczelni. W pierwszej edycji wzi??y udzia? 1294 osoby, ponad po?owa miejsc na szkoleniach zosta?a ju? zaj?ta po pierwszych dwch tygodniach.

Dost?pne szkolenia

W najnowszej edycji Akademii zostan? zrealizowane 73 szkolenia z 16 obszarw tematycznych w ktrych b?dzie mog?o wzi?? udzia? 1730 osb. Szkolenia b?d? odbywa?y si? w miesi?cach maj – czerwiec oraz po wakacjach: wrzesie? – grudzie?. Kursy obejm? nast?puj?ce zagadnienia:

 • Darmowe narz?dzia komputerowe dla ma?ej firmy
 • Kursy komputerowe: MS Access, MS PowerPoint, MS Word, MS Excel
 • Podstawy Internetu w biznesie
 • Marketing w M?P
 • Skuteczne negocjacje handlowe
 • Tworzenie biznesplanu
 • Rachunkowo?? i finanse w M?P (stopie? I)
 • Finansowanie dzia?alno?ci M?P
 • Prowadzenie dzia?alno?ci gospodarczej w ramach Jednolitego Rynku Europejskiego w Niemczech
 • Prowadzenie dzia?alno?ci gospodarczej w ramach Jednolitego Rynku Europejskiego w Wielkiej Brytanii i Irlandii
 • Zak?adanie w?asnej dzia?alno?ci gospodarczej
 • Pozyskiwanie ?rodkw z Unii Europejskiej na prowadzenie w?asnej dzia?alno?ci gospodarczej
 • Rachunkowo?? i finanse w M?P (stopie? II)
 • Prawo podatkowe

Dwa ostatnie s? nowo?ciami dodanymi w tej edycji.

Platforma e-learningowa

Przez ostatnie 7 miesi?cy wraz z firm? Young Digital Planet, znan? m.in. ze swoich kursw multimedialnych, zosta?a opracowana nowoczesna platforma e-learningowa:

Uczestnicy szkole? z zakresu zak?adania dzia?alno?ci gospodarczej, tworzenia biznesplanw, marketingu, negocjaji handlowych, rachunkowo?ci i finansw b?d? mogli dodatkowo skorzysta? z e-learningu na platformie internetowej stworzonej przez GFP, ktra zawiera w pe?ni interaktywny kurs dla pocz?tkuj?cych przedsi?biorcw.

Ponad dwie?cie ekranw sk?ada si? na jedena?cie multimedialnych lekcji, obejmuj?cych najwa?niejsze zagadnienia przedsi?biorczo?ci, od marketingu pocz?wszy na prawie pracy i negocjacjach handlowych ko?cz?c. Ten nowatorski produkt to przemy?lany i kompleksowy pakiet szkoleniowy, ktry umo?liwia osobom stawiaj?cym pierwsze kroki w ?wiecie biznesu zdobycie niezb?dnej wiedzy dzi?ki nauczaniu na odleg?o??.

Dzi?ki wdro?eniu idei distance learningu uczestnik kursu mo?e wybra? najdogodniejszy dla siebie czas, miejsce i tempo przyswajania wiedzy. To pierwszy i jedyny w Polsce tak rozbudowany, interaktywny kurs dla pocz?tkuj?cych przedsi?biorcw wykorzystuj?cy techniki e-learnigowe.

Podczas dzisiejszej konferencji pokazano ten system w akcji. Ciekawa tre??, multimedia, testy, gotowe formularze i inne materia?y, kontakt z mentorem… je?li to zadzia?a tak dobrze jak zosta?o dzisiaj przedstawione, osoby bior?ce udzia? w projektach Gda?skiej Fundacji Przedsi?biorczo?ci otrzymaj? solidne narz?dzie dzi?ki ktremu b?d? mog?y uzupe?ni? wiedz? nabyt? podczas szkole?.

Wi?cej informacji na temat projektu

Szczeg?y, opisy szkole? i formularz zg?oszeniowy na szkolenia: na stronach Gda?skiej Fundacji Przedsi?biorczo?ci. Rekrutacja rozpoczyna si? ju? w najbli?szy poniedzia?ek, 21 kwietnia.

Ja ju? wybra?em cztery zagadnienia na ktre nie za?apa?em si? podczas pierwszej edycji, w przysz?ym tygodniu b?d? stara? si? zapisa?.

12 maja 2008: S? jeszcze wolne miejsca

Dosta?em maila z informacj?, ?e s? jeszcze wolne miejsca na niektre szkolenia:

21 kwietnia rozpocz?li?my rekrutacj? do II edycji projektu Akademia Gda?skiego Przedsi?biorcy. Do dnia dzisiejszego pozosta?y wolne miejsca na nast?puj?ce szkolenia i ich terminy:

 • Prowadzenie dzia?alno?ci w Niemczech w ramach JRE 31.05, 12.10,
 • Zak?adanie w?asnej dzia?alno?ci gospodarczej 1.06, 2.06, 22.06, 5.09, 13.09, 2.10, 11.10, 18.10, 23.11, 2.12, 13.12,
 • Prowadzenie dzia?alno?ci w Wielkiej Brytanii i Irlandii w ramach Jednolitego Rynku Europejskiego 20.06, 22.09, 15.11
 • Finansowanie dzia?alno?ci M?P 10.09, 28.09, 15.11
 • Marketing w M?P 20.09(tylko dla przedsi?biorcw), 30.11,
 • Pozyskiwanie funduszy z UE 19.10, 22.11
 • MS Power Point 17-18.11,
 • Podstawy internetu w biznesie 6-7.12

Wszystkich Pa?stwa ch?tnych do udzia?u w bezp?atnych szkoleniach, spe?niaj?cych wymogi zawarte w regulaminie projektu (zameldowani na terenie Gda?ska, pracuj?cy w firmie zarejestrowanej na terenie Gda?ska lub studenci/absolwenci gda?skich uczelni) zapraszam do siedziby Gda?skiej Fundacji Przedsi?biorczo?ci na ul. D?ugi Targ 28/29 lub do Gda?skiego Centrum Obs?ugi Przedsi?biorcy w Zespole Obs?ugi Mieszka?cw Urz?du Miasta Gda?ska na ul. Partyzantw 74.

Wi?cej informacji o bie??cej edycji projektu na stronie http://gfp.com.pl/www/projekt_agp.php?t=31

Wpis opublikowany 18 kwietnia 2008
Tagi: , , , , ,
Kategorie: wszystkie

Zobacz również:

Komentarze do wpisu "Akademia Gda?skiego Przedsi?biorcy – II edycja"

Robisz zakupy w internecie?
Pomagaj ZA DARMO przy okazji
4000 organizacji społecznych i ponad 1000 sklepów