Tusze XL od HP – ma?y test (cz.3): druk cz/b

 

Ostatnia cz??? testw tuszy XL dostarczonych przez Hawlett Packard. Po porwnaniu ze zwyk?ymi pojemnikami oraz wydrukowaniem stosu zdj??, pozosta?o jeszcze przetestowa? jak sprawuj? si? i zu?ywaj? podczas zastosowa? biurowych, czyli w g?wnej mierze druku dokumentw.

A przy okazji b?dzie troch? przydatnych informacji na temat tego jak wylicza si? wydajno?? tuszu.

Jak wylicza si? wydajno?? tuszu

Poniewa? ka?dy z producentw mia? swoje w?asne procedury, w 2004 roku Mi?dzynarodowa Organizacja Normalizacyjna opublikowa?a dokument ISO/IEC 19752, ktry zawiera? wytyczne standaryzuj?ce test wydajno?ci.

Na ilustracji do??czonej do tekstu wida? dokument zaproponowany przez ISO jako baz? do testw. Pokrycie tuszem wynosi 5% – wliczaj?c tekst z podwjnym odst?pem pomi?dzy wierszami, prostym wykresem, 1″ marginesem z wszystkich stron i ramk? wok? dokumentu.

Test jest wi?c prosty – bierze si? odpowiedni? liczb? nowych wk?adw, kolejkuje si? wydruk masy takich wzorowych dokumentw i zlicza ile stron wypluje drukarka zanim pojemnik zostanie zupe?nie opr?niony. Wyniki si? u?rednia tak ?eby 9/10 tuszy zawsze spe?nia?o te normy.

A wracaj?c do tuszy XL…

Tematem tego wpisu mia?a by? wydajno?? przy druku biurowym. Faktury, rachunki, zlecenia i temu podobne dokumenty s? bardzo zbli?one do dokumentu wzorcowego, wi?c ?atwiej tu wyliczy? koszty druku.

Dla przypomnienia, tabelka z poprzedniego wpisu:

  HP 920 Black HP 920XL Black
Pojemno?? 10 ml 49 ml
Wydajno?? (A4) 420 stron 1200 stron
Cena od 51 z? od 75 z?
Koszt wydruku strony ~ 12 gr ~ 6 gr

Warto te? pami?ta?, ?e wyniki te dotycz? druku w trybie normalnym. W przypadku trybu Draft (Oszcz?dzanie, Roboczy itp.), wyniki te mo?na jeszcze bardziej polepszy?, redukuj?c koszt wydruku pojedynczej strony.

A wa?ne jest to, ?e jako?? dokumentw drukowanych w trybie Draft nie jest du?o gorsza od tych drukowanych normalnie. A w ogromnej wi?kszo?ci przypadkw spokojnie wystarcza tryb Draft. Ogromna ilo?? dokumentw zwykle w ci?gu kilku dni od wydruku l?duje w segregatorze i przez lata le?y tylko w przepastnej szafie ksi?gowej. Nie ma wi?c problemw z blakni?ciem tuszu.

Wpis opublikowany 11 kwietnia 2011
Tagi: , , ,
Kategorie: ciekawostki, hardware, komercyjne, miniblog, wszystkie

Zobacz również:

Komentarze do wpisu "Tusze XL od HP – ma?y test (cz.3): druk cz/b"

  1. Robi wra?enie troch? wi?cej tuszu a koszty spadaj? o po?ow? a przy tym p?acisz o 1/2 wi?cej. Do?? op?acalne je?li chcesz tanio drukowa? z dobr? jako?ci?.

    Autor komentarza, czwartek, 26 maj 2011 #

Robisz zakupy w internecie?
Pomagaj ZA DARMO przy okazji
4000 organizacji społecznych i ponad 1000 sklepów