Realizacja czekw w Polskich bankach…

 

Wydawa? by si? mog?o, ?e Polska jest ju? krajem cho? w pewnym stopniu cywilizowanym. Skoro Roman, Andrzej i Jarek krzycz?, ?e Balcerowicz musi odej??, bo banki w Polsce s? pod kontrol? zagranicznych kapita?w, to powinienem chyba wymaga?, ?eby te banki potrafi?y spe?nia? swoje zadania. Jednym z takich zada? jest realizacja czekw. Chcecie wiedzie? jak si? to odbywa w Polsce? No to zapnijcie pasy, bo b?dzie ostra jazda…

Nakre?lenie sytuacji

Sprawa jest prosta. Mam czek zagraniczny wystawiony przez centralny oddzia? Citibanku w Nowym Jorku. Czek opiewa na sum? powiedzmy z przedzia?u 100-200 dolarw ameryka?skich. Informacja dodatkowa: posiadam konto osobiste w mBanku (eKonto). Cel: zrealizowa? czek tak, aby prowizja by?a jak najmniejsza, a czas potrzebny na fizyczny dost?p do pieni?dzy w formie gotwki (lub ?rodkw na koncie bankowym) by? jak najszybszy. Wydaje si? proste, prawda?

Akcja zacz??a si? ju? jesieni? zesz?ego roku przy okazji realizacji pierwszego czeku. Wspomniana forma pieni??na zosta?a przys?ana w kopercie poczt? – w Stanach Zjednoczonych jest to powszechnie akceptowana praktyka. A w Polsce?

Level 1: PKO BP

Mama ma tam konto, oddzia? banku mam kilka minut spacerkiem od domu, no to pierwszy szata?ski pomys?: b?dziemy realizowa? czeki tutaj po czym robi? sobie przelewy do siebie. Idziemy wi?c do oddzia?u, a tam pierwszy zonk: „Niee… my nie realizujemy takich czekw. Inkaso te? raczej nie… Ale mo?e Pan sprbowa? si? przejecha? do centrali do Wrzeszcza, mo?e tam…”. Dzi?kuj?, postoj?. Jak i tak nie wypali, to nie b?d? m?ci? szefowej w rachunkach.

Level 2: Citibank

Na mj ch?opski rozum: skoro czek zosta? wystawiony w Citibanku w Nowym Jorku, to Citibank w Gda?sku powinien bez problemw zrealizowa? mi czeki swojej macierzystej jednostki. No chyba poprawne kombinowanie, prawda?

No to idziemy do pierwszego z brzegu oddzia?u. Pani z dzia?u doradzania klientowi poinformowa?a mnie mniej wi?cej tak:

Czek? Zagraniczny? Eeee… To musi mie? Pan u nas konto, proponujemy nasze najnowsze konto CitiOne, przy saldzie 25 000z? (sic!) prowadzenie 0z?! A jak mniej? No to 17,99z? miesi?cznie. Czek weźmiemy tylko w inkaso, bo nie b?dzie jeszcze Pan mia? u nas konta d?u?ej ni? trzy miesi?ce. Koszty? Oj nie wiem, nie jestem w stanie powiedzie?.

Jakie trzy miesi?ce? Czemu inkaso, skoro czek jest nwka? A dla pewno?ci pjdziemy do innego oddzia?u, mo?e co? wi?cej b?d? wiedzie?.

I owszem, wiedzieli. Tym razem jaka? przemi?a pani mi opowiada?a w ten sposb:

Tak, musi Pan mie? u nas konto. No nie musi to by? od razu CitiOne, mo?e Pan zacz?? od CitiKonta. Miesi?cznie to tylko 4,99z?. Czek w inkaso, czas realizacji to 3 miesi?ce. Prowizja? Hm… A na ile ma Pan ten czek? $120? No to si? Panu nie op?aca tego realizowa?…

No dzi?kuj? bardzo za rad?. Szkoda, ?e Pani mi nie powiedzia?a, co sobie mog? w takim razie z tym czekiem zrobi?, skoro nie op?aca mi si? go realizowa?. I tutaj „3 miesi?ce” dotyczy?y realizacji czeku a nie czasu posiadania konta… Ciekawe ktrej to pani si? pomiesza?o – tej z ktr? rozmawia?em przed chwil?, czy tej poprzedniej.

Ale nic, jak ju? jestem w centrum, to odwiedze jeszcze jeden oddzia? Citibanku, jest raptem kilka przecznic dalej. Tym razem go?ciu by? bardziej konkretny:

Sprawa jest taka: musi mie? Pan u nas konto, najta?sze to CitiKonto, 4,99z? miesi?cznie. Czek w inkaso, czas realizacji do trzech miesi?cy, chocia? zwykle trwa to oko?o trzech do czterech tygodni. Prowizj? ci??ko naliczy?, bo zale?y od kosztw banku, ale zwykle to przy tej kwocie b?dzie oko?o 35z?. Mo?emy od r?ki za?o?y? konto i uruchomi? procedur?.

No, przynajmniej w ko?cu co? konkretnego, znam przybli?ony czas i koszt imprezy. Drogo i d?ugo… Nic, dzi?kuje bardzo, przejd? si? jeszcze do pobliskiego BRE Banku (w?a?ciciel mBanku), a mo?e co? mi?ego mnie spotka…

Bonus Level 3: BRE Bank

Tu powiem szczerze, bardzo mi?e zaskoczenie. Pani popatrzy?a chwilk? na czek, przeprosi?a na sekundk?, wzi??a telefon, 30 sekund rozmowy i notowania i po chwili mi wszystko wyja?ni?a:

Czeki tylko inkaso, trwa to maksymalnie 3 tygodnie, zwykle i po 2 tygodniach gotowe. Ca?o?? prowizji dla takich kwot, wliczaj?c wszelkie op?aty manipulacyjne, to 27,50z?. Prosz? wype?ni? ten wniosek, tu wpisa? numer swojego konta w mBanku, na ktry mamy wp?aci? pieni?dze.

No, tu BRE/mBank zas?u?y? na spory plusik, w porwnaniu z wcze?niejszymi bankami, w ktrych by?em tego dnia, obs?uga wr?cz profesjonalna.

No i tak si? zrealizowa?y pierwsze dwa czeki. Ale wpad?o mi do g?owy, ?eby jednak dalej poszukiwa? bardziej efektywnych form realizacji czekw. Zacz??em wi?c szpera? po r?nych forach internetowych i gdzie? w?a?nie natrafi?em na informacj?, ?e bardzo fajnie si? realizuje te moje czeki w banku…

Level 4: BPH

Powiem szczerze, ?e pierwsze wra?enie by?o jak najbardziej pozytywne. Pierwszy czek, gdzie? na jesieni 2005, uda?o mi si? zrealizowa? bez problemw, ca?o?? transakcji trwa?a mo?e z 5 minut, gotwk? dosta?em do r?ki, prowizja wynios?a 10z? z groszami. Ale by?a to sytuacja lekko naci?gana i mi?a pani w obs?udze banku przy ul. Ogarnej w centrum Gda?ska po prostu da?a si? nabra? na stary motyw pt. pi?kne oczy i mi?y u?miech :). Pokombinowa?a i uda?o si? przepu?ci? transakcj? przez tzw. konta techniczne, cokolwiek by to mia?o znaczy?. Przy czym zasugerowa?a, ?ebym nast?pnym razem za?o?y? sobie konto w banku BPH, bo od roku 2006 posiadanie takowego jest ju? niestety obowi?zkowe przy realizacji czekw. Powiedzia?a te?, ?e nie musz? za ka?dym razem jeździ? do centrum, bo mam oddzia? ok kilometr od domu, na Przymorzu.

Nie omieszka?em si? zapozna? z ich ofert?. Konto BPH Sezam Student oznacza miesi?czny koszt prowadzenia w wysoko?ci 3z?. Karta p?atnicza (bankomat + p?atno?ci w sklepach) jest co prawda wydawana za darmo (jedna z dyrektyw unijnych tego wymaga, ?eby pierwsza karta p?atnicza by?a wydawana na okres 3 lat bez op?at), ale za to w cenniku mamy pozycj? „Op?ata za u?ywanie karty: 2z? / mc”. Czyli w praktyce pojedyncza karta b?dzie mnie kosztowa?a 72 z?. Na szcz??cie nie jest obowi?zkowa.

Dobra, niech b?dzie – za?o?? konto, niech ju? im b?dzie op?ata za prowadzenie, ale te ~10z? prowizji + gotwka od r?ki jednak kusi. I na d?u?sz? met? i tak wyjd? na tym mniej wi?cej tak samo jak w przypadku zestawu BRE Bank/Inkaso. Decyzja: Idziemy za?o?y? konto! I sko?czy?o si? rumakowanie… Zanim si? jeszcze zacz??o…

Level 4, Stage 1: Przymorze

W ?rod? sko?czy?em wyj?tkowo wcze?niej zaj?cia na uczelni, wi?c wybra?em si? do wspomnianego oddzia?u BPH mieszcz?cego si? rzut moherowym beretem od mojego domu. Przy biurku siedzia? sobie pewien pan, ktrego postanowi?em pom?czy? o realizacj? wspomnianego czeku. Efekty?

Prosz? Pana, to jest tylko bardzo ma?y oddzia?, nie mamy tu w ogle cz?owieka od tak zwanych „realizacji specjalnych”, a czeki niew?tpliwie do takich nale??. Sugeruj? uda? si? do naszej centrali, ktra mie?ci si? w centrum przy ulicy… Ogarnej. Tam powinni bez problemu zrealizowa?. A, by? ju? tam Pan? No, to wie Pan ju?, ?e tam realizuj? czeki. I powiedzieli, ?e my realizujemy? No to chyba si? pomylili…

Chc? konta? No, nie dziwi? si?… Tak, wi?c to by wygl?da?o mniej wi?cej tak… [tu zerka na monitor do cennika w pdf] Op?ata miesi?czna 3z?, u?ywanie karty 2z?… Nie, nie ma wymaganych ?adnych minimalnych wp?at. No niby mog? Panu teraz to konto za?o?y?, ale to ju? Panu jutro od r?ki tam na Ogarnej za?o??.

Okey, fajnie. Podoba mi si? system przep?ywu informacji w tej placwce. Centrala twierdzi, ?e ten oddzia? powinien mi bez problemu pomc, a Ci z kolei odsy?aj? do centrali… Param pam pam… Nic, niech ju? strac? – pojad? jutro znowu do centrali i niech tam si? m?cz?.

Level 4, Stage 2: Ogarna

Czwartek, godzina 16:50, wchodz? do banku. I tak niez?y czas, bior?c pod uwag?, ?e w?a?nie przejecha?em ca?e Trjmiasto kolejk?, wprost z uczelni. Viva 78% zni?ka wojskowa na kolej podmiejsk? ;) Anyway, sytuacja jest taka: siedzi sobie jedna pani przy okienku kasowym i petluje z drug?, z okienka z obs?ugi firm. A jedna si? wci?? uwija przy biurku z etykietk? Doradca klienta, gdzie czekaj? jeszcze dwie osoby.

Szybki manewr wymijaj?cy kolejk? i jestem przy kasie: Zrealizuje mi pani czek bez posiadania konta w pa?stwa banku? Odpowiedź negatywna. A mo?na tu te? za?o?y? konto, czy musz? tam czeka? w kolejce? No jasne, ?e kolejka… Chocia? moment, „prosz? podej?? do kole?anki obok” (tej od obs?ugi firm).

Realizacja czeku? Musi mie? Pan konto u nas… Studenckie? Tak, mog? za?o?y?… Ale je?li Pan z?o?y wniosek przez Internet, bo ma Pan Internet w domu, prawda? No w?a?nie, to jak Pan z?o?y wniosek przez Internet i dopiero tu przyjdzie, to weźmie Pan udzia? w promocji na to konto.

O, no prosz?… Co? podejrzane ju? to zaczyna by?… sami proponuj? promocj?? Prosz? Pani, a mo?e mi Pani za?o?y? to konto teraz, nawet bez tej promocji?

No, niby tak, ale to u tamtej kole?anki, a my zamykamy za 5 minut i chyba Pan nie zd?rzy… Ale jak za?o?y Pan konto przez Internet i przyjedzie Pan jutro to b?dzie promocja i tu, o pod tym adresem mo?na z?o?y? wniosek.

Okeeeyy… Ale szanowna Pani, na czym polega ta promocja?

Chwileczk?, zapytam kole?anki… Ale ona teraz musi to skserowa?, poczekajmy chwilk?, zaraz wrci… [5 min] Kry?ka [imi? przypadkowe ;)], a to nasze konto studenckie jest w promocji? No, to widzi Pan, jest w promocji, je?li za?o?y je Pan przez Internet!

Rozumienie s?owa mwionego si? k?ania. Czy mo?e mi pani powiedzie?, na czym polega ta promocja?

No, je?li Pan za?o?y konto przez Internet do ko?ca czerwca, to nie ma op?at za prowadzenie. Czy s? jakie? obowi?zkowe wp?aty na konto? Niee.. nie ma nic takiego u nas.

Ooo… to ju? informacja do?? wa?na. Szkoda tylko, ?e ten go?ciu mi tego wczoraj nie powiedzia?, to bym ju? dawno ten zakichany internetowy formularz wype?ni? i by? tu dzisiaj tylko umow? podpisa?…

A w horoskopie mia?em wczoraj optymistyczne has?o: Dzisiaj jest dobry dzie? na wizyt? w banku

Level 4, Stage 3: The Return to the Ogarna Street

Mamy ju? pi?tek. Tym razem godzina 15:02, czyli zapas dwch godzin na zrobienie boruty… przedyskutowania oferty si? znaczy :) A mia?em ju? powd konkretny: podczas wype?niania wniosku on-line, jak w mord? strzeli?, by?a informacja, ?e promocja w formie braku op?at za prowadzenie konta by?a, ale sko?czy?a si? 31 grudnia 2005r. No niech mi dzi? tylko kto? sprbuje powiedzie?, ?e ?adnej promocji nie ma i to wszystko mog?em ju? wczoraj za?atwi?…

Przychodz? i informuj? przemi?? pani?, ktrej wcze?niej nie mia?em jeszcze przyjemno?ci w tym oddziale pozna?, ?e z?o?y?em wniosek o za?o?enie konta przez Internet i przyszed?em podpisa? umow?. Na widok zdziwionej miny i niedowierzania typu „Do nas?” grzecznie odpowiedzia?em, ?e we wniosku wybra?em w?a?nie ten oddzia? i na pewno dobrze trafi?em.

Uda?o si?, trwa procedura zak?adania konta! Podpisa?em umow?, potwierdzenie wygenerowania klucza elektronicznego, zgod? na przetwarzanie danych osobowych, deklaracj? minimalnej wp?aty 50z? miesi?cznie (no prosz?! A przez ostatnie dwa dni wszyscy twierdzili, ?e nie ma czego? takiego. „No jak to…? Nie powiedzieli Panu…?” No wyobraź sobi? pani, ?e zarwno kolega z Przymorza przedwczoraj, jak i kole?anka, ktra siedzia?a tu wczoraj, twierdzili, ?e czego? takiego nie ma… Jaka? nowo?? wprowadzona dzi? rano?) i ton? inny papierkw, ktre mi upakowano w eleganck? tekturow? teczusi? :)

Po mniej wi?cej 30 minutach mia?em ju? za?o?one konto i zrealizowany czek. Pani przy kasie mnie pozna?a, chyba wczoraj jako? charakterystyczny przypadek mia?em, albo zadawa?em za trudne pytania :).

Anyway, na odchodnym spyta?em si? jeszcze, czy orientuje si?, czy oddzia? na ul. 10 Lutego w Gdyni te? realizuje czeki. Na to ona zdziwiona mina – „No przecie? wszystkie nasze oddzia?y realizuj? jednakowe us?ugi…”. No prawie parskn??em ?miechem. „No widzi Pani, a na Przymorzu mi powiedziano, ?e tylko tu to da rad? za?atwi?, bo reszta oddzia?w nie ma specjalnych osb do zajmowania si? czekami. Mi?ego dnia ?ycz?, do widzenia pani…”. Spokojnie wyszed?em i w ko?cu si? uda?em do domu…

Game over?

I jak si? podoba?o? Niby banalna sprawa – zrealizowa? g?upi czek wystawiony przez najwi?kszy bank ?wiata, ba! Przez jego centralny oddzia? w Nowym Jorku, ?adne tam Bangladesze czy inne.

Tekst niew?tpliwie jest sponsorowany przez Google AdSense. Je?li macie ochot? na dalsze cz??ci historii (bo jestem niemal pewien, ?e b?d? jeszcze jakie? cudaczne problemy z tymi czekami), to niew?tpliwie musi si? uzbiera? kolejna minimalna suma do wyp?aty.

A mo?e sami chcecie zacz?? zarabia? i pozna? smak przygody podczas realizacji czeku z zarobkami? :)


Wpis opublikowany 17 marca 2006
Tagi: , , , , ,
Kategorie: Bez kategorii

Zobacz również:

Komentarze do wpisu "Realizacja czekw w Polskich bankach…"

 1. Alpha… Ty sie marnujesz:D Zacznij mi pisa? gaw?dy na zbirki, lepiej na tym wyjdziesz:D

  Autor komentarza, piątek, 17 mar 2006 #

 2. Rozumiem Cie w 100% mam co miesiac ten sam problem :(

  Autor komentarza, piątek, 17 mar 2006 #

 3. inteligo rox :)

  Autor komentarza, sobota, 18 mar 2006 #

 4. polecam BPH na Jana Uphagena we Wrzeszczu (okolice Miszewskiego), taki brzydki wiezowiec-na parterze. realizuja czeki od reki, bez potrzeby zakladania konta, prowizja 10zl, bez kolejki uwijasz sie w 3min.

  Autor komentarza, środa, 22 mar 2006 #

 5. Wed?ug nowego regulaminu BPH wymagaj? ju? konta wsz?dzie ;) Wcze?niej te? uda?o mi si? zrealizowa? w czasie ~5min, teraz cholery pokazuj? paluchem ofert? kont osobistych przed realizacj?…

  Anyway, konto studenckie ju? tak czy siak za?o?y?em. Mo?e w jakim? czasie nied?ugim uda si? co? wi?cej o nim napisa?.

  Autor komentarza, czwartek, 23 mar 2006 #

 6. NIe wolno namawiac do klikania w reklamy Adsense – za cos takiego mozna NATYCHMIAST zostac wylaczonym z programu !!!

  Autor komentarza, niedziela, 9 kw. 2006 #

 7. Dobrze znam zasady AdSense. Nie uwa?am, ?e to by?o namawianie kogokolwiek do klikania, fragment stwierdza? tylko pewien fakt „zarobek ma miejsce poprzez klikni?cie w reklamy na moich stronach”. I tyle, cze?? pie?ni – prawda stara jak AdSense :)

  Ale niech b?dzie wywal? ten kawa?ek, bo zawsze si? znajdzie jaki? „?yczliwy”… :)

  Autor komentarza, niedziela, 9 kw. 2006 #

 8. tez mialem niezle przygody z realizacja czekow z googla, ale jakos potem normalnie od reki i to bez konta w BPH zalatwialem – google ma czeki autoryzowane, nalezy o tym wspomniec, jezeli pani w okienku sama tego nie zauwazy. jednakze ostatnio google z kolei wyszlo nam – polakom – na przeciw :): od bodajze marca, ale nie dam sobie glowy uciac, mozna wybrac opcje bezposredniego przelewu na konto :D!

  Autor komentarza, wtorek, 25 kw. 2006 #

 9. Tylko dla wybra?cw – w typowo Google-owej wersji BETA :)

  Ale to ju? kwestia czasu, przelewy do krajw europejskich na pewno si? pr?dzej czy p?niej pojawi? na sta?e. Bo czeki chyba u nas si? popularniejsze nie stan?…

  Autor komentarza, wtorek, 25 kw. 2006 #

 10. …pogawedzi?abym z Tob? ch?tnie przy soczku a mo?e nawet przy czym? mocniejszym…anielski spokj w Tobie jest…podziwiam:)
  Pozdrawiam ciep?o

  Autor komentarza, niedziela, 7 maj 2006 #

 11. Nie rbcie scen z tymi czekami! :)
  W?a?nie swj, na niebagateln? kwot? 15.78 wystawi?em na Allegro. Mo?e jaki? kolekjoner lub fa?szerz kupi? :D
  PS. G?upia blondynka ze mnie, TOPA nie wpisa?em :D

  Autor komentarza, sobota, 13 maj 2006 #

 12. Kolego, je?eli masz ochot? to przeczytaj mj drobny komentarz do twojej historii. Twoje do?wiadczenia z bankami s? naprawd? wyj?tkowe. Oczywi?ci najbardziej podoba mi si? komentarz na pocz?tku. Rozumiem, ?e nie pa?asz sympati? do nowego rz?du ani PiS ale w tym zdaniu, o Romanie, Andrzeju i Jarku oraz Balcerowiczu brak logiki. Nowy rz?d jest od niespe?na sze?ciu miesi?cy, a ze zmienionym sk?adem od niespe?na miesi?ca. Balcerowicz natomiast, od dawna. Gdyby banki by?y Polskie to mo?e w?a?nie mia?by? wi?ksz? szans?, aby zosta? potraktowany jak prawdziwy klient. Twoje do?wiadczenia wynikaj? g?wnie z faktu, ?e w Polsce nie przywi?zuje si? wagi do drobnych klientw, bo zyski banku, z takich klientw s? znikome. Banki wol? inwestowa? w obligacje pa?stwowe i nie musz? si? bawi? w jaki? tam drobnych mikro-ciu?aczy. Takie dzia?anie bankw, jest w?a?nie, wynikiem obecno?ci na Polskim rynku polityczno-ekonomicznym takich ludzi jak Balcerowicz. Ko?czy si? to oczywi?cie brakiem szacunku dla zwyk?ego klienta. Na pewno, znacznie lepsz? sytuacj?, do realizacji tego typu czekw, mia?by? w przypadku prowadzenia dzia?alno?ci gospodarczej i pewnego sta?u w posiadaniu konta. Z mojego do?wiadczenia wiem, ?e nawet w ma?ych oddzia?ach bankowych pracownicy naprawd? si? staraj? i mo?na spokojnie realizowa? nawet nietypowe zlecenia, ??cznie z operacjami zagranicznymi najr?niejszego typu. Dlaczego tak jest? Skoro zarz?dy bankw raczej nie zach?caj? swoich pracownikw do zbytniego anga?owania si? w obs?ug? drobnych klientw. Wydaj? mi si?, ?e w takim przypadku dzia?a zwyczajna ludzka uprzejmo?? i zaufanie. Uprzejmo?? i zaufanie niestety nie jest wskazane przy pierwszym kontakcie z klientem banku. Pracownik banku, ktry obdarza?by ka?dego klienta zaufaniem od pierwszego spotkania szybko mg?by straci? prac?, a uprzejmo?? i zaufanie zamieni?y by si? w naiwno??. Oszustw nie brakuje, szczeglnie w obecnych czasach.
  Tak jeszcze na koniec. Sprbuj zrealizowa? Polski czek w USA lub we W?oszech (szczeglnie na po?udniu) albo w Japonii.
  Pisz?c ten komentarz nie mia?em zamiaru si? m?drzy? ani krytykowa? Twoich opinii. Chcia?em by? postawi? si? troch? ponad emocjami, ktre zawsze towarzysza przy realizacji czego? nowego, nietypowego. Pomy?la? troch? o tym dlaczego tak jest w Polsce. Dlaczego poprzednie rz?dy, z ktrych ?aden nie by? tak krytykowany jak obecny, nie zrobi?y nic w sprawie wszechpot??nych bankw i dyktowania przez nie warunkw.
  Serdecznie pozdrawiam.
  Krzysiek.

  Autor komentarza, poniedziałek, 15 maj 2006 #

 13. @kdziegie: Dzi?ki za opini?, krciutkie odpowiedzi:

  1) Rz?d jak rz?d, nie pa?am sympati? oglnie wszystkich, ktrzy obiecuj? gruszki na wierzbie a potem wychodzi jak wychodzi :) Dzi? oni, za cztery lata b?dzie to inna ekipa – rzecz normalna.

  2) Krzyczenie o Balcerowiczu by?o wtedy modne, to i ja chcia?em :) A tak serio – mi nie przeszkadza, ?e bank jest finansowany z kapita?u zagranicznego. Obs?uga powinna by? kompetentna, a us?ugi wykonywane bez robienia wi?kszych problemw. A opisie wcale si? nie zn?ca?em nad obs?ug?, bo niektrzy byli naprawd? mili i polecali co mo?na zrobi?. Ale jednak pewne problemy z przekazem informacji istniej? – centrala dalej twierdzi, ?e wszystkie oddzia?y realizuj? czeki, a od czasu do czasu odwiedzam losowe placwki pytaj?c o to i zwykle odsy?aj? znowu na Ogarn?.

  3) Wiem, ?e zrealizowanie polskiego czeku gdziekolwiek to cud. Wystarczy, ?e kiedy? widzia?em jak Mama prbowa?a zrealizowa? czek z dawnego Banku Gda??kiego w jakim? banku w Wroc?awiu – te? robili oczy :) Ale jednak czeki z CitiBanku, ktry ma oddzia?y na ca?ym ?wiecie, nie powinny sprawia? a? takich k?opotw.

  4) Ale? ja jestem cz?owiekiem wyj?tkowo spokojnym… :)

  5) Rz?dy rz?dami, banki to instytucje komercyjne, ktre powinny dba? o klientw, rwnie? tych indywidualnych. Warto pami?ta?, ?e taki szary cz?owieczek, ktry chce co? za?atwi? mo?e by? te? kierownikiem w du?ej firmie. le go potraktuj?, to we?mie manatki ca?ej firmy i przeniesie gdzie indziej :)

  A oglnie, to dalej postudiuje sobi? t? ekonomi?, bo niektre rzeczy wok? zaczynaj? si? powoli robi? ja?niejsze ;)

  Pozdrawiam rwnie?,
  Tomasz

  Autor komentarza, poniedziałek, 15 maj 2006 #

 14. Witam!
  Stan mo?liwo?ci realizacji czekw zagranicznych na 27 X 2006:
  Wroc?aw, 55$
  BZ WBK – trzeba mie? konto – prowizja 25 z? – czas do 8 tygodni
  ING – jw. ,20 z?, czas 3 miesi?ce, nie mniej nie wi?cej

  Autor komentarza, czwartek, 26 paź 2006 #

 15. Hello,
  ?e te? wcze?niej nie znalaz?am tej strony, a dzissiaj tak si? nabiega?am po tych wszystkich bankach. Mam podobny problem, tyle ?e mj czek wystawiony jest w funtach brytyjskich i podstawowy warunek to rzeczywi?cie konto. A po co mi to konto? Tylko ?eby czek zrealizowa?, i co z tego ?e za realizacj? czeku zap?ac? 25-30 z?otych jak musz? zap?aci? jeszcze za obs?ug? przez czas realizacki tego? czeku, czyli oko?o 3 miesi?cy. Oczywi?cie je?eli chc? dosta? mj czek w funtach to musi to by? konto walutowe! A? mi sie odechciewa tych pieni?dzy.

  Autor komentarza, czwartek, 4 sty 2007 #

 16. w Pekao SA realizuj? za 20 z?. czas oczekiwania 5-6 tygodni. no i te? trzeba mie? konto.

  Autor komentarza, poniedziałek, 6 sie 2007 #

 17. Heh, no ladnie… wlasnie mam zamiar zrealizowac 2 czeki – zwrot z podatku federalnego i stanowego. Po przeczytaniu tego tekstu zaczynam sie obawiac…

  Autor komentarza, piątek, 14 wrz 2007 #

 18. Poradzcie,gdzie w koncuy najlepiej,najszybciej zrealizowac zatem amerykanski czek????

  Autor komentarza, czwartek, 20 gru 2007 #

 19. OMG… mam czek na 1500USD… jutro ide walczyc, tez w Gda?sku… mam nadzije, ze cos sie zmienilo przez te 3 lata.
  Wszystkie podpowiedzi mile widziane!

  Autor komentarza, poniedziałek, 1 cze 2009 #

 20. Nie dawno mia?em czek w dolarach. Skorzysta?em z informacji zawartych tutaj ale niestety s? one ju? ma?o aktualne.
  Z tego co si? dowiadywa?em to czeki zagraniczne realizuj? banki WBK oraz ING Bank ?l?ski (prawdopodobnie jeszcze PKO BP oraz Citibank, ale nie sprawdza?em).
  Najlepszym rozwi?zaniem jest ING. Co prawda trzeba otworzy? konto w ich banku (walutowe – w moim przypadku USD) ale jest ono darmowe. ZERO OP?AT! Realizacja czeku trwa?a miesi?c. Trwa?aby krcej ale si? okaza?o, ?e ?le podpisa?em czek :) A najlepsze jest to, ?e op?ata za realizacje to ile? tam procent (co? kolo 0,5%) prowizji, a minimum 15 z?. Nie mia?em za du?ej kwoty wi?c wychodzi?o, ?e zap?ace to 15 z?. O dziwo gdy pieni?dze dotar?y na konto nie pobrali mi ?adnej op?aty :) Tak wi?c realizacje czeku mia?em za darmo :)

  POZDRAWIAM

  Autor komentarza, czwartek, 20 sie 2009 #

 21. Ja w BRE banku prbowa?em i w przeciwie?stwie do Twojego opisu, odpowiedzieli ?e nie realizuj? .

  Autor komentarza, czwartek, 22 lip 2010 #

 22. To jest wogle jaka? paranoja! Dzi? chcia?am zrealizowa? czek na wi?ksz? kwote (ok ? 2700) z Angli wystawwiony przez hipermarket budowlany ktry zwrocil mi pieni?dze za nadplacony a niedostarczony towar .Obdzwoni?am wszystkie lokalne banki.Wszyscy byli na „nie” po czym zadzwoni?am do centrali akurat PKO BP jak i SA i dowiedzialam sie ?e jest to bardzo niezrozumiale dlaczego odmawiaja takiej czynno?ci malo tego jest obcija taka ?e mog? zakupi? od nas czek wtedy p?acimy wi?ksz? prowizje a pieni?dze mamy od r?ki.Po czym wroclam do banku i nacisne?am na jedyna Pania ktora miala byc kompetentna i „znac sie na tym” niestety patrzyla na mnie jak bym co najmniej przysz?a wy?udzi? od niej moje ci?zko zarobione pieni?dze.Z wielka ?ask? stwierdzila ze mo?e jedynie wzi??? czek w incaso i mo?e po miesi?cu je?li wszystko bedzie w porzadku to pieni?dze wplyna na konto a o obcji kasa do r?ki nie slyszala.Wi?c wyt?umaczcie mi jedna rzecz o co w tym wszystkim chodzi?? Informacja w centrali by?a zupe?nie inna niz w siedzibie banku czy oni wiedz? o czym mwia i czy w XXI wieku musimy czeka? na wlasne pieni?dze tyle czasu?

  Autor komentarza, wtorek, 11 paź 2011 #

  • bo w UNII jeste?my to nie wiesz? w ka?dym innym kraju za?atwia si? to od r?ki tylko u nas takie rzeczy to naprawd? dziwna rzecz.. czek ci dali? a co to jest czek.. co niektra pani z banku mog?aby zapyta?… jak jednej pani da?am czek to autentycznie zapyta?a si? mnie co to jest…. pad?am serio…

   Autor komentarza, piątek, 4 maj 2012 #

 23. no i ja w?asnie przesz?am to samo przynajmniej pierwsze lvl, mam czek z belgii i identyczny problem, w ma?ym oddziale w rodzinnym mie?cie to pani w ogle czego? takiego na oczy nie widzia?a a? si? ba?am ?e zacznie biega? w ko?o tego czeku i szczeka? na niego, bo wr?cz nie wiedzia?a co z nim zrobi?… natomiast w wi?kszym mie?cie pora?ka czeka? do 3 miesi?cy za co? co ci si? nale?y.. szybciej bym na piechote do belgii dosz?a…. no bo przecie? w unii europejskiej nie ma faksw ani telefonw ?eby to w miar? szybko za?atwi? spodziewa?am si? oczekiwania ale liczy?am na 3-4 dni mo?e nawet tydzie? nie zdziwi?abym si? 14 dni OK! ale 3 miesi?ce???????? za?amka..

  Autor komentarza, piątek, 4 maj 2012 #

 24. realizacja czeku na dzie? 4-05-2012

  PKO BP- konto + prowizja oko?o 2% nie wiecej niz 50 z?, czas realizacji do 3 miesiecy

  BZWBK- konto- prowizja 30 z?- czas 3 miesiace (uda sie zrobic 6-8 tygodni)

  BPH bank- konto + prowizja ale nie wiedz? ile- 3 miesi?ce

  to jaka? katastrofa… zanim dostane t? kase to juz mi nie b?dzie potrzebna

  Autor komentarza, piątek, 4 maj 2012 #

 25. GDZIE NAJSZYBCIEJ OPRÓCZ BANKÓW ZREALIZUJ? INKASO CZEK Z BANKU W DANII
  PILNE

  Autor komentarza, czwartek, 17 maj 2012 #

 26. Bo czeki to juz w dzisiejszych czasach jakis archaizm. Naprawd? nie rozumiem dlaczego za granic?, a zw?aszcza w Stanach, ci?gle pos?uguj? sie niewygodnymi przecie? czekami zamiast zrobi? przelew na konto. Dla Amerykanw przelew na konto to jest us?uga ekstra, ktr? nie w ka?dym banku mo?na zrobi? i za ktr? naliczaj? chore prowizje, podobnie jak u nas za realizacj? czekw. Ich system bankowy jest ca?kowicie niekompatybilny z naszym, jest po prostu bardzo przestarza?y, tam faktycznie wi?kszo?? obrotu opiera si? na czekach. Ale z Europy przelewy na polskie konta mo?na robi? bez problemu, tylko trzeba mie? mo?liwo?? umwienia si?, ?eby firma lub instytucja ktra wysy?a ci pieni?dze zrobi?a to przelewem a nie czekiem…

  Autor komentarza, wtorek, 17 mar 2015 #

Robisz zakupy w internecie?
Pomagaj ZA DARMO przy okazji
4000 organizacji społecznych i ponad 1000 sklepów