Google w kosmosie – satelita GeoEye-1 ju? na orbicie

 

Google GeoEye

Gdy b?dziesz dzi? wieczorem spacerowa? po dworzu, spjrz w niebo, wpatrz si? w gwiazdy i… u?miechnij si? do Wujka Google, ktry patrzy na Ciebie z kosmosu oczkiem o nazwie GeoEye-1.

W nocy z soboty na niedziel? polskiego czasu, z bazy Vandenberg Air Force wystartowa?a rakieta Delta II, ktra wynios?a na orbit? satelit? GeoEye-1. W?rd zgromadzonych tam osb, byli twrcy Google: Larry Page i Sergey Brin. Logo firmy z Mountain View znalaz?o si? rwnie? na boku rakiety.

Nie oznacza to automatycznie, ?e ca?y satelita nale?y do Google. Jego budow? rozpocz?to w grudniu 2004 roku w ramach programu „NextView” dla ameryka?skiej agencji National Geospatial-Intelligence Agency. Google zapewni?o sobie wy??czno?? na u?ycie zdj?? z tej satelity w us?ugach on-line. Koszt ca?ego projektu mia? si? zamkn?? w kwocie 500 milionw dolarw – ile zap?aci?o Google za zdj?cia nie wiadomo – szczeg?w umowy oczywi?cie nie podano. Nie zmienia to faktu, ?e Google Maps i Google Earth b?d? za kilka miesi?cy zawiera?y najlepsze jako?ciowo zdj?cia satelitarne.

Satelita kr???cy na wysoko?ci oko?o 680 km pozwoli na robienie zdj?? w rozdzielczo?ci nawet 41 cm. Jednak zgodnie z umow? pomi?dzy firm? GeoEye a ameryka?skim rz?dem, Google b?dzie mia?o dost?p do zdj?? o szczeg?owo?ci „zaledwie” 50 cm. Bior?c pod uwag? fakt, ?e obecnie wi?kszo?? tego typu zdj?? jest wykonywana z maksymaln? szczeg?owo?ci? 60 cm – ca?kiem przyzwoity skok jako?ciowy.

Satelita potrzebuje oko?o miesi?ca aby ustawi? si? w optymalnej pozycji i rozpocz?? prac?. Rzecznik Google zapowiedzia?, ?e nowych zdj?? mo?emy spodziewa? si? w przeci?gu 3-4 miesi?cy od przes?ania ich do Google – przetworzenie ich do odpowiedniego formatu te? troch? zajmuje. Je?li wi?c pogoda w ferie zimowe nie dopisze, zawsze b?dziemy mogli odpali? Google Maps czy Google Earth i co te? GeoEye-1 wychwyci?o ;)

Kilka ciekawych linkw:

Wpis opublikowany 8 września 2008
Tagi: , , , , , ,
Kategorie: google, internet, it, wyszukiwarki

Zobacz również:

Komentarze do wpisu "Google w kosmosie – satelita GeoEye-1 ju? na orbicie"

 1. Boje si?, boj? si?! google coraz mocniej wchodzi w nasza prywatno??, google coraz bardziej dominuje w naszym codziennym ?yciu. Wizja ?wiata z filmw scfi kiedy jaka? korporacja rz?dzi ?wiatem zbli?a si?.

  Autor komentarza, poniedziałek, 8 wrz 2008 #

 2. Ciekawe jak b?dzie ze zdj?ciami Polski. Wi?kszos? mniejszych miejscowo?i wygl?da gorzej ni? ?le, nawet ulic nie wida?… z tego co wida?, to tylko zdjecia Stanw Zjednoczonych b?d? niez?e…

  Autor komentarza, poniedziałek, 8 wrz 2008 #

 3. no je?li chodzi o zdj?cia Polski do Zumi jednak krluje. A google jak podejrzewam wi?kszo?? dochodw czerpie ze stanw, wi?c na nich skupia si? najbardziej. Od strony ekonomicznej – trudno sie przyczepi? :)

  Autor komentarza, poniedziałek, 8 wrz 2008 #

 4. Jak ju? wspomnia?em Tobie Tomku, zaczyna mi to kojarzy? z GoldenEye z przygd James’a Bonda, kiedy to jedna korporacja mia?a realny wp?yw na ca?y ?wiat.

  No oczywi?cie przesadzam, ale trzeba przyzna?, ?e jest pewne zagro?enie – podobnie uwa?a @oleg. Co gorsza, nie ma wobec tego alternatywy. Najwi?kszy dot?d konkurent Google, Yahoo! ma swoje problemy i dlatego nie mo?e si? skupi? na rywalizacji.

  Omijaj?c kontekst teorii spiskowych, @Lavinka wspomnia?a o wa?nym szczegle – co z tego, skoro my jako cz??? Europy nie b?dziemy mieli wyra?nych zdj?c. Ba, nawet moja miejscowo?? nie jest uwzgl?dniona w ichnej mapie – w przeciwie?stwie do Yahoo!Maps, ktre mo?e nie jest tak bajeranski jak Google, ale stara si? by? przy tym dok?adniejszy.

  Tak czy inaczej – to pocz?tek problemw Google ;)

  Autor komentarza, poniedziałek, 8 wrz 2008 #

 5. Trzeba jednak pami?ta?, ?e do ofotografowania jest „kawa? ?wiata” – dos?ownie i w przeno?ni :)

  Ka?da firma podesz?a do sprawy troch? inaczej i dzi?ki temu mamy r?norodno?? i mo?liwo?? wyboru odpowiedniego narz?dzia.

  Konkurencja zawsze powoduje, ?e ko?cowy u?ytkownik dostaje produkty lepszej jako?ci. Zobaczymy jak si? b?d? sprawowa?y mapki za kilka miesi?cy – mo?e Wujek Google wyceluje now? satelitk? w?a?nie w miejsca do tej pory s?abiej opracowane?

  Autor komentarza, poniedziałek, 8 wrz 2008 #

 6. Nie jestem pewny odno?nie s?abo opracowanych miejscwek. Bo o ile wiadomo, to nowa satelita ma poprawi? znacz?co jako?? us?ugi na obszarach, gdzie funkcjonowa?o dobrze, a mo?e jeszcze lepiej.

  c? :) trzeba by? realist? w tej kwestii :)

  Autor komentarza, poniedziałek, 8 wrz 2008 #

 7. Wypas :)
  Jak to mawiali w pewnej polskiej komedii: maja rozmach, skurwi… ;)

  Autor komentarza, sobota, 27 wrz 2008 #

 8. Czy mo?na si? dowiedzie? sk?d?, lub napisa? do kogo? kiedy satelita fotografuje obszar Polski?

  Autor komentarza, czwartek, 2 wrz 2010 #

 9. Gdynie ju? sfotografowa?, sprawdza?em przed chwil?. Wida? du?? r?nic? :)

  Autor komentarza, sobota, 4 wrz 2010 #

Robisz zakupy w internecie?
Pomagaj ZA DARMO przy okazji
4000 organizacji społecznych i ponad 1000 sklepów