B?yskawiczne przelewy mi?dzybankowe BlueCash (wpis sponsorowany)

 

Wpis ten, wraz z banerem w prawej kolumnie, jest cz??ci? kampanii reklamowej przeprowadzanej przez sie? Blogvertising. Za zainteresowanie si? us?ug? zostan? wynagrodzony. Tre?? wpisu zale?y tylko ode mnie.

Chocia? staram si? ?ledzi? sytuacj? na rynkach oko?obankowych, to informacje o BlueCash, chocia? us?uga dzia?a to ju? od grubo ponad p? roku, jako? wci?? mnie omija?y i dopiero teraz mia?em okazj? si? z tym zapozna?. A us?uga mimo wszystko ciekawa i celuj?ca w pewn? nisz?.

Transferowy ELIXIR

W Polsce przelewy mi?dzybankowe s? realizowane bardzo sprawnie dzi?ki mechanizmowi ELIXIR i w wi?kszo?ci przypadkw przelewane ?rodki znajduj? si? na koncie odbiorcy ju? kolejnego dnia roboczego, ale i tak zdarza si?, ?e potrzebujemy prawie natychmiastowego przelewu. Cz?sto w tym momencie nast?puje nerwowe szukanie znajomych, ktrzy rwnie? maj? konto w tym samym banku co odbiorca p?atno?ci i prosimy o szybki przelew, ale z r?nych powodw nie zawsze uda si? co? takiego za?atwi?.

Wyobra?my sobie, ?e mamy konto w banku BGŻ, jest godzina 12.34 i chcemy co? zamwi? w firmie posiadaj?cej konto np. Millenium. Je?li szybko przelejemy pieni?dze, to procedura przygotowywania zamwienia ruszy jeszcze dzisiaj i w efekcie dostaniemy towar szybciej. Leci przelew i czekamy na potwierdzenie. I tu pojawia si? zgrzyt: wed?ug tabeli sesji ELIXIR, najbli?sze przelewy z BGŻ b?d? dokonywane dopiero o 15:30. Millenium przyjmie p?atno?? o godzinie 16:00, ale o tej godzinie ksi?gowa/inny pracownik firmy wsiada do samochodu i jedzie do domu. Gdyby przelew dotar? od razu, zamwienie pewnie by by?o jeszcze zrealizowane tego samego dnia, a by? mo?e i kurier by ju? je odebra? i towar by?by w drodze do Ciebie.

Jak wi?c dzia?a BlueCash

BlueCash dzia?a na zasadzie po?rednika finansowego umo?liwiaj?cego przyspieszenie wykonywanie przeleww pomi?dzy r?nymi bankami. Wykorzystuje do tego fakt, ?e przelewy wewn?trz danego banku s? realizowane momentalnie.

Wysy?amy wi?c przelew niejako najpierw na konto BlueCash znajduj?ce si? w tym samym banku co nasz, a nast?pnie system wysy?a identyczn? kwot? z „swojego” konta znajduj?cego si? w tym samym banku co konto naszego odbiorcy.

Koszty

„Po?rednik finansowy” zwykle kojarzy si? z nielubianym terminem „prowizja”, zwykle po??czonym z przymiotnikiem „wysoka”. Tu ca?kiem pozytywne zaskoczenie – sta?a prowizja rz?du 1z? jest do prze?kni?cia. Brak procentowego wyliczania prowizji to nie tylko pewna oszcz?dno??, ale i ?atwiej j? uwzgl?dni? przy planowaniu przelewu. Prowizja mo?e zosta? potr?cona z kwoty przelewu lub op?acona osobno przez SMS Premium za 1,22z?.

Warto te? zwrci? uwag? na to, ?e w wi?kszo?ci przypadkw nie p?acimy za przelewy wewn?trz jednego banku, wi?c prowizja pobierana przez BlueCash jest +/- rwna temu, ile by?my zostawili w banku przy przelewie do innego banku.

Rozwi?zanie idealne?

Niestety, takich chyba nie ma. Przegl?daj?c list? obs?ugiwanych bankw widz? niestety, ?e nie do wszystkich bankw da si? wykona? taki b?yskawiczny przelew. Brakuje obs?ugi przeleww wychodz?cych z BlueCash do BZWBK, PKO/BP, Inteligo czy Citibanku.

Chocia? gdyby si? bli?ej przyjrze? tej tabeli, to nie do ko?ca wiadomo czy te banki s? obs?ugiwane czy jednak nie ;)

Tak czy nie? :)

Wpis opublikowany 14 czerwca 2009
Tagi:
Kategorie: ciekawostki, internet, komercyjne, wszystkie

Zobacz również:

Komentarze do wpisu "B?yskawiczne przelewy mi?dzybankowe BlueCash (wpis sponsorowany)"

 1. Wygl?da ca?kiem ciekawie, ale jeszcze nigdy chyba nie pali?o mi si? a? tak bardzo, ?eby musie? zrobi? przelew „ju? teraz”, a p?ac?c przelewem w r?nych firmach cz?sto jest opcja wyboru „platno?ci online” (tak, konkurencji), ktra nic nie kosztuje, a te? jest natychmiastowa ;]

  Autor komentarza, niedziela, 14 cze 2009 #

  • Mi si? pali?o i to bardzo. Mia?am zap?aci? natychmiast za studia, bo inaczej kochana Pani w dziekanacie skre?li?aby mnie z listy studentw. Przela?am kask? przez BlueCash z Milennium do PKO. Po 3 minutach mieli zaksi?gowane ?rodki na koncie. Oczywi?cie mog?am i?? do PKO i wp?aci? kas?, ale Uniwerek to konto firmowe a wp?ata na takie konto to z 10 z?. Dlatego dla mnie BlueCash to bomba i ma wielki potencja?.

   Autor komentarza, środa, 17 cze 2009 #

 2. Zgadzam si?, ?e wygl?da ciekawie – pytanie czy jest warte ?wieczki. Znaczy czy op?aca si? p?aci? 1 z? za w?tpliwe przyspieszenie przesy?ki towaru – przecie? i tak najwi?cej do gadania ma firma kurierska ;-)

  A ja najcz??ciej na przyk?ad kupuj? towary wieczorem i zlecam przelewy, ktre s? realizowane przy porannej sesji ELIXIR-a, nie wiem czy takie rozwi?zanie by?o by mi potrzebne – cho? warto wiedzie?, ?e istnieje.

  Autor komentarza, niedziela, 14 cze 2009 #

 3. Tak jak piszecie, zwykle ELIXIR wystarcza, ale mog? si? trafi? sytuacje, gdy taka us?uga si? przydaje. Jak wspomnia?em we wst?pie, us?uga skierowana raczej do pewnej niszy.

  Rwnie dobrze mo?na rwnie? podskoczy? do oddzia?u banku odbiorcy i tam wp?aci? gotwk? bezpo?rednio, chocia? mi osobi?cie chyba nie chcia?oby si? biega?/je?dzi? po mie?cie, gdy mo?na to za?atwi? za z?otwk? siedz?c przed monitorem… ;)

  Podany w tek?cie przypadek tych dwch bankw i godzin pracy pani ksi?gowej to oczywi?cie tylko jeden z setek mo?liwych przypadkw, ale jednak si? mo?e trafi?. Mo?na te? sobie wyobrazi? p?atno?ci w pi?tek – najbli?sza sesja dopiero w poniedzia?ek, a odbiorca pracuje w sobot? i procedura mog?aby ju? ruszy? w weekend.

  Na pewno nie jest to us?uga, bez ktrej nie da si? obej??, ale jako przydatna ciekawostka…

  Autor komentarza, niedziela, 14 cze 2009 #

 4. A co z bezpieczenstwem takich przelewow? Mi sie „posrednik finansowy” kojarzy z tymi wszystkimi punktami tanich oplat za rachunku, czyli potencjalnymi opoznienionymi przelewami czy nawet naglym zniknieciem kasy (patrz: programy typu TVN Uwaga i inne). Co bank to bank…

  Autor komentarza, niedziela, 14 cze 2009 #

  • Niby racja, po?rednik to zawsze kolejne ryzyko. BlueCash to us?uga firmy Blue Media SA, ktra jest raczej do?? pewnym podmiotem. Je?li mnie pami?? nie myli, to oni stoj? za systemami do?adowa? komrek pre-paid, ktre s? u?ywane przez banki (a na pewno cz?sto widuj? tam ich logo, komrk? ?aduj? od pewnego czasu wy??cznie online). Kokos.pl to chyba te? ich projekt. „Troch?” wi?c na rynku p?atno?ci online dzia?aj? i raczej nie powinni nagle znikn??…

   Autor komentarza, niedziela, 14 cze 2009 #

  • Z tego co jest napisane na Kokos.pl (https://kokos.pl/index.php?strona=o_kokos_pl) to dopiero po utworzeniu serwisu i po audycie w?enili si? w projekt czy go przej?li.
   BlueMedia istotnie zaczyna?a od do?adowa? ale teraz to nawet sami tworz? serwisy internetowe – w zasadzie taki kombajn si? z nich zrobi?. Co nie zmienia faktu ?e BlueMedia na pewno jest pewnym podmiotem – w ko?cu z ich us?ug korzystaj? i banki, i operatorzy telefonii komrkowej.

   Autor komentarza, niedziela, 14 cze 2009 #

  • Dzi?ki za sprostowanie. Gdzie? dzwoni?o „Bluemedia = Kokos”, ale nie do ko?ca wiedzia?em w ktrym ko?ciele…

   Autor komentarza, środa, 17 cze 2009 #

 5. Wstyd Tomku, ?e nie znasz produktu z w?asnego podwrka ;)

  O ile pami?tam w BlueCash nie jest tak kolorowo jak piszesz. G?wny przekr?t w Twoim artykule to op?ata w wysoko?ci 1z? nie dotyczy mBanku i MultiBanku, gdzie chyba spora cz??? Internautw posiada konto. Za to jest „2.5% kwoty przelewu doliczone do przelewu”

  Kiedy? chcia?em sprbowa?, ale jedno konto w mBank ;), a drugie w banku nieobs?ugiwanym. Wstyd, poniewa? automatycznie zniech?ca to nowych klientw.

  Autor komentarza, poniedziałek, 15 cze 2009 #

  • Racja, racja. Zabrak?o tu wzmianki o % prowizji w mBanku i MultiBanku. Zaraz poprawi?.

   Autor komentarza, środa, 17 cze 2009 #

 6. Z t? Z?OTÓWK? to tylko pozornie drogo … Zauwa?cie, ?e w BlueCash.pl wykonujecie przelew wewn?trzbankowy, ktry z regu?y jest BEZPLATNY. Tak naprawd? za t? sam? cen? – 1 PLN – mo?na wykona? w banku tradycyjny przelew do innego banku. Przyk?ad: http://bzwbk.pl/_items/doc/taryfa_dla_ciebie.pdf „na rachunek BZWBK – bez op?at, na rachunek w innym banku 1 PLN” Pzdr.

  Autor komentarza, poniedziałek, 15 cze 2009 #

 7. Ja wsp?czuj? osobom, ktre musz? placi? za przelewy mi?dzybankowe – polecam zmian? banku na taki, ktry nie zdziera z klienta :]

  Autor komentarza, poniedziałek, 15 cze 2009 #

  • Poka? mi bank, ktry ma przelewy miedzybankowe za 0 PLN na sta?e, bez ograniczenia wiekowego w standardowej ofercie. Thx. Pzdr.

   Autor komentarza, poniedziałek, 15 cze 2009 #

  • Hmm… ING Direct? Fakt, nie jest „bezterminowo”, niemniej za ka?dym razem kiedy ko?czy si? „wa?no??” pojawia si? nowy regulamin z now? dat?… W sumie nie rozumiem takiej zagrywki bo rwnie dobrze mo?naby usun?? taki zapis i w razie potrzeby wprowadzi? nowy regulamin z odpowiedni? op?at? – tutaj nie ma umw czasowych w przypadku ktrych zmiana regulaminu jako powd zerwania umowy mog?aby by? korzystna dla klienta. Z tego co mi wiadomo mBank chyba te? ma darmowe przelewy…

   Autor komentarza, poniedziałek, 15 cze 2009 #

  • Dzieki .wu! Niemniej jednak uwa?am, ?e wi?kszo?? Bankw nie ma bezp?atnych przeleww do innego banku, tym samym z BlueCash „nie wieje” przesadn? dro?yzn?. Co innego w przypadku mBanku i Multibanku – to chyba jest jednak uzale?nione od p?atnego mTransferu 2% http://www.mbank.pl/przewodnik/tpio/index.html#tabs=3 „op?ata za przelew przychodz?cy mTRANSFER 2% warto?ci przelewu min. 0,01 z?” Jak tak na szybko licz? to BlueCash-owcy maj? z przelewu na 100 pln tylko 0,50 pln dla siebie Pzdr.

   Autor komentarza, poniedziałek, 15 cze 2009 #

  • Je?li s? darmowe przelewy, to pewnie s? op?aty za prowadzenie konta. Je?li nie ma takiej op?aty, to pewnie korzystanie z karty p?atniczej jest p?atne. Je?li i tak nie, to na pewno si? wkrtce jaka? forma p?atno?ci pojawi, bo za darmo to mo?na tylko w ?eb dosta? na ulicy :)

   1 z? nie jest a? tak? straszn? kwot?, ktr? bym musia? przemy?le? tysi?c razy zanim bym podj?? decyzj? o skorzystaniu z oferty.

   Autor komentarza, środa, 17 cze 2009 #

 8. Nie wiem czemu podlinkowa?e? do lokat i innych ‚dziwnych’ rzeczy… eKonto w mBanku te? jest za darmo (http://www.mbank.pl/przewodnik/tpio/ekonto.html ). Dok?adaj?c – alior bank te? ma za darmo konto + przelewy (platna jest jedynie karta 3zl/miesiac). Wiecej mi sie nie chce sprawdzac, ale raczej w kilku bankach mozna napotkac darmowe konto + darmowe przelewy…

  Autor komentarza, poniedziałek, 15 cze 2009 #

  • Nie chodzi?o o eKonto tylko o op?at? za mTransfer, taki jak w BlueCash – bo chyba tak to dzia?a. Pzdr.

   Autor komentarza, poniedziałek, 15 cze 2009 #

  • Przepraszam – tory my?lowe skierowanem w strone „darmowe przelewy mi?dzybankowe oparte o elixir”.
   A mTransfer to chyba jednak nie to samo, niemniej przyznaj?, ?e ?rednio orientuj? si? w ofercie mbanku :(

   Autor komentarza, wtorek, 16 cze 2009 #

  • Wiesz co w BlueCash jednak jest pod??czony mTransfer jako p?atnosc przychodz?ca a wi?c 2% z kwoty przelewu w?druje do Banku.

   Autor komentarza, wtorek, 16 cze 2009 #

 9. Nie wiem jak Wy, ale ja mam eKonto i izzyKonto w mBanku i mam przelewy do ka?dego banku w PL za darmo, kart? za darmo i prowadzenie konta za darmo :)

  Autor komentarza, piątek, 19 cze 2009 #

 10. Przede wszystkim trzeba zda? sobie spraw?, ?e w us?ugach finansowych (a i pewnie w wi?kszo?ci bran?) nie istnieje takie poj?cie jak „za darmo”. Je?li nie ma op?at za konkretn? us?ug?, to s? one wliczone w inne us?ugi. Owszem, z perspektywy u?ytkownika, pewne us?ugi wydaj? si? darmowe, bo nie p?acimy za nie bezpo?rednio. Jednak?e w ko?cowym rozliczeniu, gdzie? za nie w ko?cu p?acimy, poniewa? ?aden bank czy te? po?rednik finansowy nie jest instytucj? charytatywn? i po prostu musi zarabia?.

  Co do BlueCasha, prowizja procentowa za przelewy z mBanku i MultiBanku (pami?tajmy, ?e oba banki nale?? do grupy BRE Banku) wynikaj? z 2 rzeczy: zastosowanej technologii (mTransfer, multiTransfer) oraz z nieelastyczno?ci tych bankw – po prostu one nie zgodz? si? na rozliczenie kwotowe – i ju?. BlueCash nie b?dzie dop?aca? do interesu – wi?c maj?c do wyboru usuni?cie przeleww z tych bankw z oferty, woli je udost?pni? na zasadach rozliczenia procentowego. W tej chwili – przy kwocie maksymalnej – czyli 4000 z?, prowizja wynosi 100 z?. To du?o, ale nie da si? mniej, a czasem – gdy kto? ma przys?owiowy „n? na gardle” – to najszybsze rozwi?zanie.

  Autor komentarza, środa, 1 lip 2009 #

 11. no faktycznie Ciebie omija?y ;)

  tyle razy narzeka?em na Bluecash’a, ?e nie wiem jak bardzo mnie musia?e? ignorowa?, ?e Ciebie omin??y :P

  Autor komentarza, wtorek, 7 lip 2009 #

 12. Musz? przyzna? ?e przygod? z tym systemem mia?em na samym pocz?tku jego istnienia, wtedy kiedy jeszcze nie by? na zbyt popularny, dzia?a?o to ju? wtedy nawet dobrze, co mi utkwi?o w pami?ci to to ?e by?o za darmo, nie by?o op?at, cho? nie do ko?ca p?aci?o si? chyba 1z? za przelew, ju? wtedy stwierdzi?em ?e to fantastyczne narz?dzie, bo czasami sprzdaj? co? wieczorem i chce odrazu otrzyma? zap?at?.

  Nie ukrywam ?e przyda?o by si? wi?cej tego typu systemw na rynku co zrodzi?o by konkurencj? jak wiadomo konkurencja sprzyja rozwijaniu us?ug ;-)

  Autor komentarza, niedziela, 6 paź 2013 #

Robisz zakupy w internecie?
Pomagaj ZA DARMO przy okazji
4000 organizacji społecznych i ponad 1000 sklepów