Zarządzanie jakością w administracji publicznej

Poniższe materiały zostały tu kiedyś umieszczone na potrzeby mojej grupy ze studiów. Na 99,9% nie posiadam żadnych dodatkowych materiałów związanych z tym tematem ani nie gwarantuję 100% poprawności.

 • Ilość punktów ECTS: 4
 • Przedmiot: Zarządzanie jakością w administracji publicznej
 • Prowadzący: dr B. Pytko
 • Ilość godzin: 2 tygodniowo, 30 w semestrze
 • Dzień / godzina: Piątek, 9:00 – 11:00

Treść przedmiotu:

Administracja i zarządzanie publiczne – zagadnienia ogólne

Istota, formy działania i organizacja administracji publicznej w Polsce, podstawowe pojęcia: administracja, administrowanie, zarządzanie publiczne. Kierunek administracyjny, idealna biurokracja, zarządzanie publiczne w teorii organizacji i zarządzania.

Elementy sprawności działania administracji publicznej

Gmina/ miasto jako organizacja samorządu terytorialnego, zakres wykonywanych funkcji, zarządzanie gminą/ miastem, zarządzanie usługami publicznymi, i urzędem gminy/miasta jako instytucją. Pojęcie sprawności, racjonalności i jakości w działaniu administracji

Zarządzanie jakością w administracji publicznej

Jakość jako strategia działania. Jakość usług publicznych, klient administracji publicznej i jego wymagania. Analiza normy ISO 9001 – adaptacja wymagań normy w odniesieniu do działalności administracji samorządowej. System zarządzania jakością a zarządzanie przez jakość (TQM).

Doskonalenie jakości w administracji publicznej na świecie i w Polsce

Zarządzanie przez jakość w administracji USA, zarządzanie jakością w administracji Europy Zachodniej, doświadczenia japońskie, doświadczenia kanadyjskie. Zarządzanie jakością w krajowych urzędach gmin. Przykłady praktycznych wdrożeń modelu doskonalenia jakości.

Mapowanie procesów w administracji publicznej

Procesy: pojęcie, podział, struktura; wymagania stawiane procesom. Cele procesów, powiązania procesów z zasobami i otoczeniem. Identyfikacja, dobór i dokumentowanie procesów. Mapy procesów, powiązania i sprzężenia, ocena efektywności i skuteczności procesów. Zapisy dotyczące jakości.

Wybrane metody i narzędzia doskonalenia jakości administracji

Koncepcje oceny administracji publicznej – prakseologiczna, wg kryteriów jakości usług, audit jakości, analiza instrumentalna, wzorce jakości. Kształtowanie jakości przez samoocenę – Polska Nagroda Jakości i jej kryteria. Określanie poziomu satysfakcji klienta.

Zagadnienia organizacyjne, korzyści i trudności związane z doskonaleniem jakości administracji publicznej

Formy organizacji, przepisy prawa i procedury, cele jakości i strategia, struktury odpowiedzialności, zadania i kompetencje, urzędnicy i ich świadomość jakościowa, władztwo a służebność, rola doradców zewnętrznych, funkcja przedstawiciela zarządu w świetle działania organów gminy, trudności związane z wdrażaniem systemu jakości i metod doskonalenia, koszty administracyjne, obecne tendencje w zakresie zarządzania jakością w administracji publicznej w Polsce.

Warunki zaliczenia:

zaliczenie – praca projektowa, test

Literatura:

 • Analiza instytucjonalna urzędu gminy.2003. Pod red. M. Zawickiego i S. Mazura. AE Kraków.
 • Bugdol M., 2001, Zarządzanie jakością w administracji publicznej. Uniwersytet Opolski. Opole.
 • Hamrol A., W. Mantura, 2002, Zarządzanie jakością – teoria i praktyka. Wydawnictwo Naukowe PWN. Warszawa.
 • Karaszewski R., 2001, TQM – teoria i praktyka. Dom Organizatora. Toruń.
 • Kolman R., 1992, Inżynieria Jakości. PWE. Warszawa.
 • Opolski K., Modzelewski P., 2004. Zarządzanie jakością w usługach publicznych.CeDeWu Sp. z o.o. Warszawa.
 • Osborne D., Gaebler T., 1992. Rządzić inaczej. Media Rodzina of Poznań. Poznań
 • Peters P.G., 1999. Administracja publiczna w systemie politycznym państwa. Scholar. Warszawa.
 • Studia z zakresu zarządzania publicznego. 2002. Mat. seminarium naukowego, t. II. Pod red. J. Hausnera i M. Kukiełki. AE. Kraków.
 • Współczesne nurty w inżynierii jakości, 2005. Pod red. P. Grudowskiego, J. Preihs i P. Jaszczura. Politechnika Gdańska. Gdańsk..
 • Zarządzanie jakością w administracji publicznej, 1999. Mat konferencyjne Dębe k/Warszawy 22 – 23 kwietnia 1999. Prezes Rady Ministrów i Umbrella Polska. Warszawa.
 • Norma ISO 9001: 2000. System zarządzania jakością. Wymagania. PKN 2001. Warszawa.
 • Problemy jakości
Robisz zakupy w internecie?
Pomagaj ZA DARMO przy okazji
4000 organizacji społecznych i ponad 1000 sklepów