Współczesna myśl ekonomiczna

Poniższe materiały zostały tu kiedyś umieszczone na potrzeby mojej grupy ze studiów. Na 99,9% nie posiadam żadnych dodatkowych materiałów związanych z tym tematem ani nie gwarantuję 100% poprawności.

 • Ilość punktów ECTS: 4
 • Przedmiot: Współczesna myśl ekonomiczna
 • Prowadzący: dr Bogusław Gałka
 • Ilość godzin: 2 tygodniowo, 30 w semestrze
 • Dzień / godzina: Czwartek, 17:00 – 19:00

Treść przedmiotu:

Przedmiot myśli ekonomicznej

Systemowy opis. Obiekt i współczesnej myśli ekonomicznej . Analiza poszczególnych działów. Metody badawcze. Tradycje myśli gospodarczej i jej wpływ na ekonomię. Powiązania myśli ekonomicznej z działalnością gospodarczą. Funkcje idei ekonomicznych.

Ekonomia subiektywizmu

Priorytet badań mikroekonomicznych nad makroekonomicznymi jak w ekonomii klasycznej.
Badania subiektywistyczno – psychologiczne – naczelny postulat. Przestrzeganie prymatu konsumpcji nad produkcją. Konieczność stosowania metod rachunku marginalnego w ekonomii . Trzy szkoły: wiedeńska C. Mengera, londyńska W. S. Jevonsa, lozańska czyli matematyczna L. Walrasa.

Amerykańska szkoła neoklasyczna.

Myśl ekonomiczna J.Clarka.Ekonomia izolowanego człowieka. Ekonomia gospodarstwa społecznego czyli ekonomia polityczna i społeczna. Kapitał i praca dwa czynniki produkcji. Prawo malejących przychodów. Prawo malejącej produkcyjności krańcowej. Prawo harmonii kapitału i pracy.

Teoria i praktyka Keynesa oraz jego następców.

Ogólna teoria Keynesa. Aktywna ingerencja państwa w gospodarkę. Uwzględnienie w cyklach gospodarczych krótkich okresów czasu. Negacja prymatu mikroekonomicznego traktowania procesów gospodarczych i zajęcie się wielkościami makroekonomicznymi. Przyczynowo –skutkowe traktowanie teorii ekonomicznych. Popyt główną siłą napędową. Nakręcanie koniunktury przez państwo.

Neoliberalizm.

Nawiązanie do zasad liberalizmu wyrażających się w hasłach : laissez fair, laissez passe. Odrzucenie interwencjonizmu państwowego w USA i Niemczech.. Ograniczenie zadań i roli państwa w gospodarce. Monetaryzm i M. Friedman . Ograniczenie socjalnych funkcji państwa do kontrolowania wzrostu masy pieniężnej Walka z inflacją przy pomocy instrumentów polityki monetarnej. Wolny rynek i wolne przedsiębiorstwa.

Nowa szkoła austriacka. F. von Hayek

Ograniczona rola państwa w gospodarce. Rynek najskuteczniejszym mechanizmem gospodarczym. Zadania rządu ograniczone do doskonalenia przepisów prawa. Brak równowagi pieniężnej źródłem zakłóceń gospodarczych. Konieczność utrzymania równowagi ekonomicznej.

Ekonomia neoklasyczna. Ekonomiczna teoria polityki.

Przedmiot badań tego nurtu : związek między sferą ekonomii i polityki. Przedstawiciele: James Mcgill Buchanan , Gordon Tallock , Bruno Frey. Buchanan – twórca szkoły publicznego wyboru. Krytyka państwa za brak odzwierciedlania interesów całego społeczeństwa.

Teoria P. Druckera, E. Luttwaka i B. Gatesa.

Drucker .- zależności poziome – główne założenia . Rola zarządzania. Zarządzanie przez cele i kontrolę. Struktura zarządzania . Podejmowanie decyzji. Luttwak- teoria i praktyka turbokapitalizmu. Interpretacja pojęcia. Różnice w poziomie życia.. Teoria i praktyka geoekonomii. Wolny handel jako ideologia. Gates – ryzyko w przedsiębiorczości . Style zarządzania.

Warunki zaliczenia:

zaliczenie – test pisemny

Literatura:

 • B.Snowdon, H. Vane, P.Wynarczyk, Współczesne nurty teorii makroekonomii. Warszawa 2003.
 • T. Gruszecki, Współczesne teorie przedsiębiorstwa. Warszawa 2004.
 • Michel Albert, Kapitalizm kontra kapitalizm, Wiedza Powszechna, Warszawa 2001.
 • J. Lowe, B. Gates . Refleksje największego przedsiębiorcy XX wieku. Warszawa 2003.
 • Barbara Sobolewska, Marek Sobolewski. Liberalizm. PWN, Warszawa 1996.
 • Edwart Luttwak, Turbokapitalizm. Wyd. Dolnośląskie, Wrocław 2001.
 • Peter Drucker, Zarządzanie w czasach burzliwych, Akademia Ekonomiczna, Kraków 1997.
Robisz zakupy w internecie?
Pomagaj ZA DARMO przy okazji
4000 organizacji społecznych i ponad 1000 sklepów