Wsp?czesna my?l ekonomiczna

Poniższe materiały zostały tu kiedyś umieszczone na potrzeby mojej grupy ze studiów. Na 99,9% nie posiadam żadnych dodatkowych materiałów związanych z tym tematem ani nie gwarantuję 100% poprawności.

 • Ilo?? punktw ECTS: 4
 • Przedmiot: Wsp?czesna my?l ekonomiczna
 • Prowadz?cy: dr Bogus?aw Ga?ka
 • Ilo?? godzin: 2 tygodniowo, 30 w semestrze
 • Dzie? / godzina: Czwartek, 17:00 – 19:00

Tre?? przedmiotu:

Przedmiot my?li ekonomicznej

Systemowy opis. Obiekt i wsp?czesnej my?li ekonomicznej . Analiza poszczeglnych dzia?w. Metody badawcze. Tradycje my?li gospodarczej i jej wp?yw na ekonomi?. Powi?zania my?li ekonomicznej z dzia?alno?ci? gospodarcz?. Funkcje idei ekonomicznych.

Ekonomia subiektywizmu

Priorytet bada? mikroekonomicznych nad makroekonomicznymi jak w ekonomii klasycznej.
Badania subiektywistyczno – psychologiczne – naczelny postulat. Przestrzeganie prymatu konsumpcji nad produkcj?. Konieczno?? stosowania metod rachunku marginalnego w ekonomii . Trzy szko?y: wiede?ska C. Mengera, londy?ska W. S. Jevonsa, loza?ska czyli matematyczna L. Walrasa.

Ameryka?ska szko?a neoklasyczna.

My?l ekonomiczna J.Clarka.Ekonomia izolowanego cz?owieka. Ekonomia gospodarstwa spo?ecznego czyli ekonomia polityczna i spo?eczna. Kapita? i praca dwa czynniki produkcji. Prawo malej?cych przychodw. Prawo malej?cej produkcyjno?ci kra?cowej. Prawo harmonii kapita?u i pracy.

Teoria i praktyka Keynesa oraz jego nast?pcw.

Oglna teoria Keynesa. Aktywna ingerencja pa?stwa w gospodark?. Uwzgl?dnienie w cyklach gospodarczych krtkich okresw czasu. Negacja prymatu mikroekonomicznego traktowania procesw gospodarczych i zaj?cie si? wielko?ciami makroekonomicznymi. Przyczynowo –skutkowe traktowanie teorii ekonomicznych. Popyt g?wn? si?? nap?dow?. Nakr?canie koniunktury przez pa?stwo.

Neoliberalizm.

Nawi?zanie do zasad liberalizmu wyra?aj?cych si? w has?ach : laissez fair, laissez passe. Odrzucenie interwencjonizmu pa?stwowego w USA i Niemczech.. Ograniczenie zada? i roli pa?stwa w gospodarce. Monetaryzm i M. Friedman . Ograniczenie socjalnych funkcji pa?stwa do kontrolowania wzrostu masy pieni??nej Walka z inflacj? przy pomocy instrumentw polityki monetarnej. Wolny rynek i wolne przedsi?biorstwa.

Nowa szko?a austriacka. F. von Hayek

Ograniczona rola pa?stwa w gospodarce. Rynek najskuteczniejszym mechanizmem gospodarczym. Zadania rz?du ograniczone do doskonalenia przepisw prawa. Brak rwnowagi pieni??nej ?rd?em zak?ce? gospodarczych. Konieczno?? utrzymania rwnowagi ekonomicznej.

Ekonomia neoklasyczna. Ekonomiczna teoria polityki.

Przedmiot bada? tego nurtu : zwi?zek mi?dzy sfer? ekonomii i polityki. Przedstawiciele: James Mcgill Buchanan , Gordon Tallock , Bruno Frey. Buchanan – twrca szko?y publicznego wyboru. Krytyka pa?stwa za brak odzwierciedlania interesw ca?ego spo?ecze?stwa.

Teoria P. Druckera, E. Luttwaka i B. Gatesa.

Drucker .- zale?no?ci poziome – g?wne za?o?enia . Rola zarz?dzania. Zarz?dzanie przez cele i kontrol?. Struktura zarz?dzania . Podejmowanie decyzji. Luttwak- teoria i praktyka turbokapitalizmu. Interpretacja poj?cia. R?nice w poziomie ?ycia.. Teoria i praktyka geoekonomii. Wolny handel jako ideologia. Gates – ryzyko w przedsi?biorczo?ci . Style zarz?dzania.

Warunki zaliczenia:

zaliczenie – test pisemny

Literatura:

 • B.Snowdon, H. Vane, P.Wynarczyk, Wsp?czesne nurty teorii makroekonomii. Warszawa 2003.
 • T. Gruszecki, Wsp?czesne teorie przedsi?biorstwa. Warszawa 2004.
 • Michel Albert, Kapitalizm kontra kapitalizm, Wiedza Powszechna, Warszawa 2001.
 • J. Lowe, B. Gates . Refleksje najwi?kszego przedsi?biorcy XX wieku. Warszawa 2003.
 • Barbara Sobolewska, Marek Sobolewski. Liberalizm. PWN, Warszawa 1996.
 • Edwart Luttwak, Turbokapitalizm. Wyd. Dolno?l?skie, Wroc?aw 2001.
 • Peter Drucker, Zarz?dzanie w czasach burzliwych, Akademia Ekonomiczna, Krakw 1997.
Robisz zakupy w internecie?
Pomagaj ZA DARMO przy okazji
4000 organizacji społecznych i ponad 1000 sklepów