Statystyczna Kontrola Procesu

Poniższe materiały zostały tu kiedyś umieszczone na potrzeby mojej grupy ze studiów. Na 99,9% nie posiadam żadnych dodatkowych materiałów związanych z tym tematem ani nie gwarantuję 100% poprawności.

 • Ilość punktów ECTS: 2
 • Przedmiot: Statystyczna Kontrola Procesu
 • Prowadzący: dr Tomasz Owczarek
 • Ilość godzin: 1 tygodniowo, 15 w semestrze
 • Dzień / godzina: Piątek, 7:00 – 9:00

Treść przedmiotu:

 • Podstawowa terminologia i definicje dotyczące kontroli jakości,
 • Statystyka opisowa w kontroli jakości (średnia, dominanta, kwartyle, odchylenie standardowe, rozstęp, miary asymetrii),
 • rozkłady prawdopodobieństwa wykorzystywane w kontroli jakości (dwumianowy, Poissona, hipergeometryczny, normalny, t-Studenta, 2, F-Fishera-Snedecora),
 • Rozkłady statystyk z próby,
 • Analiza przyczyn i skutków,
 • Metody badania zdolności procesu,
 • Karty kontrolne (ogólne zasady konstrukcji oraz wykorzystanie),
 • Estymacja punktowa i przedziałowa,
 • Testowanie hipotez parametrycznych (dla wartości oczekiwanej, wariancji i wskaźnika struktury) oraz nieparametrycznych (testy zgodności i niezależności).

Warunki zaliczenia:

Praca pisemna wykonywana w domu (raport z badania)

Literatura:

 • Aczel A.D., Statystyka w zarządzaniu, Wydawnictwo Naukowe, PWN, Warszawa, 2000.
 • Dahlgaard J. J., Kristensen K., Kanji G. K. [2004], Podstawy zarządzania jakością, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Hamrol A., Mantura W., Zarządzanie jakością. Teoria i praktyka, PWN, Warszawa 1998.
 • Iwasiewicz A., Zarządzanie jakością, PWN, Warszawa 1999.
 • Jóźwiak J., Podgórski J., Statystyka od podstaw, PWE, Warszawa, 1997.
 • Konarzewska-Gubała E. (red.) [2003], Zarządzanie przez jakość. Koncepcje, metody studia przypadków, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego, Wrocław.
 • Kończak G., Wykorzystanie kart kontrolnych w sterowaniu jakością w toku produkcji, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, 2000.
 • Lock D. (red.) [2002], Podręcznik zarządzania jakością, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Makać W., Urbanek-Krzysztofiak D., Metody opisu statystycznego, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk, 2000.
 • Ostasiewicz, S., Rusnak Z., Siedlecka U., Statystyka. Elementy teorii i zadania, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Wrocław, 2001.
 • Urbaniak M. [2004], Zarządzanie jakością. Teoria i praktyka, Difin, Warszawa.
Robisz zakupy w internecie?
Pomagaj ZA DARMO przy okazji
4000 organizacji społecznych i ponad 1000 sklepów